ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قباد مرادی، خالد رحمانی، پیمان همتی، حسین اکبری، فرشید رضایی، محمد نصر دادرس، بهزاد امیری، حسین عرفانی، محمود سروش، سونیا درویشی، جعفر سلطانی، طلعت مختاری آزاد، محمد مهدی گویا، (1398). مروری بر نظام مراقبت آنفلوانزا در جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و فرایندها، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(2)، 215-225. magiran.com/p2042984
GH Moradi, KH Rahmani, P Hemati, H Akbari, F Rezaei, M Dadras, B Amiri, H Erfani, M Soroush, S Darvishi, J Soltani, T Mokhtari Azad, MM Gouya, (2019). A Review of Influenza Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes, Iranian Journal of Epidemiology, 15(2), 215-225. magiran.com/p2042984
قباد مرادی، خالد رحمانی، پیمان همتی، حسین اکبری، فرشید رضایی، محمد نصر دادرس، بهزاد امیری، حسین عرفانی، محمود سروش، سونیا درویشی، جعفر سلطانی، طلعت مختاری آزاد، محمد مهدی گویا، مروری بر نظام مراقبت آنفلوانزا در جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و فرایندها. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1398؛ 15(2): 215-225. magiran.com/p2042984
GH Moradi, KH Rahmani, P Hemati, H Akbari, F Rezaei, M Dadras, B Amiri, H Erfani, M Soroush, S Darvishi, J Soltani, T Mokhtari Azad, MM Gouya, A Review of Influenza Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes, Iranian Journal of Epidemiology, 2019; 15(2): 215-225. magiran.com/p2042984
قباد مرادی، خالد رحمانی، پیمان همتی، حسین اکبری، فرشید رضایی، محمد نصر دادرس، بهزاد امیری، حسین عرفانی، محمود سروش، سونیا درویشی، جعفر سلطانی، طلعت مختاری آزاد، محمد مهدی گویا، "مروری بر نظام مراقبت آنفلوانزا در جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و فرایندها"، مجله اپیدمیولوژی ایران 15، شماره 2 (1398): 215-225. magiran.com/p2042984
GH Moradi, KH Rahmani, P Hemati, H Akbari, F Rezaei, M Dadras, B Amiri, H Erfani, M Soroush, S Darvishi, J Soltani, T Mokhtari Azad, MM Gouya, "A Review of Influenza Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes", Iranian Journal of Epidemiology 15, no.2 (2019): 215-225. magiran.com/p2042984
قباد مرادی، خالد رحمانی، پیمان همتی، حسین اکبری، فرشید رضایی، محمد نصر دادرس، بهزاد امیری، حسین عرفانی، محمود سروش، سونیا درویشی، جعفر سلطانی، طلعت مختاری آزاد، محمد مهدی گویا، (1398). 'مروری بر نظام مراقبت آنفلوانزا در جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و فرایندها'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(2)، صص.215-225. magiran.com/p2042984
GH Moradi, KH Rahmani, P Hemati, H Akbari, F Rezaei, M Dadras, B Amiri, H Erfani, M Soroush, S Darvishi, J Soltani, T Mokhtari Azad, MM Gouya, (2019). 'A Review of Influenza Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes', Iranian Journal of Epidemiology, 15(2), pp.215-225. magiran.com/p2042984
قباد مرادی؛ خالد رحمانی؛ پیمان همتی؛ حسین اکبری؛ فرشید رضایی؛ محمد نصر دادرس؛ بهزاد امیری؛ حسین عرفانی؛ محمود سروش؛ سونیا درویشی؛ جعفر سلطانی؛ طلعت مختاری آزاد؛ محمد مهدی گویا. "مروری بر نظام مراقبت آنفلوانزا در جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و فرایندها". مجله اپیدمیولوژی ایران، 15 ،2 ، 1398، 215-225. magiran.com/p2042984
GH Moradi; KH Rahmani; P Hemati; H Akbari; F Rezaei; M Dadras; B Amiri; H Erfani; M Soroush; S Darvishi; J Soltani; T Mokhtari Azad; MM Gouya. "A Review of Influenza Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes", Iranian Journal of Epidemiology, 15, 2, 2019, 215-225. magiran.com/p2042984
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال