ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بنایان، فاطمه یعقوبی، زهرا رشیدی، سیاوش برده جی، (1398). اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 10(1)، 155-170. magiran.com/p2043133
BannayanM, Yaghoubi F, Rashidi Z, & Bardehji S, (2019). Effect of different nitrogen levels on yield components, yield and nitrogen use efficiency of two lentil cultivars in rainfed conditions, Iranian Journal of Pulses Reseach, 10(1), 155-170. magiran.com/p2043133
محمد بنایان، فاطمه یعقوبی، زهرا رشیدی، سیاوش برده جی، اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم. مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1398؛ 10(1): 155-170. magiran.com/p2043133
BannayanM, Yaghoubi F, Rashidi Z, & Bardehji S, Effect of different nitrogen levels on yield components, yield and nitrogen use efficiency of two lentil cultivars in rainfed conditions, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2019; 10(1): 155-170. magiran.com/p2043133
محمد بنایان، فاطمه یعقوبی، زهرا رشیدی، سیاوش برده جی، "اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 10، شماره 1 (1398): 155-170. magiran.com/p2043133
BannayanM, Yaghoubi F, Rashidi Z, & Bardehji S, "Effect of different nitrogen levels on yield components, yield and nitrogen use efficiency of two lentil cultivars in rainfed conditions", Iranian Journal of Pulses Reseach 10, no.1 (2019): 155-170. magiran.com/p2043133
محمد بنایان، فاطمه یعقوبی، زهرا رشیدی، سیاوش برده جی، (1398). 'اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 10(1)، صص.155-170. magiran.com/p2043133
BannayanM, Yaghoubi F, Rashidi Z, & Bardehji S, (2019). 'Effect of different nitrogen levels on yield components, yield and nitrogen use efficiency of two lentil cultivars in rainfed conditions', Iranian Journal of Pulses Reseach, 10(1), pp.155-170. magiran.com/p2043133
محمد بنایان؛ فاطمه یعقوبی؛ زهرا رشیدی؛ سیاوش برده جی. "اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 10 ،1 ، 1398، 155-170. magiran.com/p2043133
BannayanM; Yaghoubi F; Rashidi Z; & Bardehji S. "Effect of different nitrogen levels on yield components, yield and nitrogen use efficiency of two lentil cultivars in rainfed conditions", Iranian Journal of Pulses Reseach, 10, 1, 2019, 155-170. magiran.com/p2043133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال