ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حوریه حسینی اکبرنژاد، (1398). تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری، مجله پژوهشهای حقوقی، 17(38)، 27-43. magiran.com/p2043288
Hoorieh Hosseini Akbarnezhad, (2019). Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Law, Journal of Legal Research, 17(38), 27-43. magiran.com/p2043288
حوریه حسینی اکبرنژاد، تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری. مجله پژوهشهای حقوقی، 1398؛ 17(38): 27-43. magiran.com/p2043288
Hoorieh Hosseini Akbarnezhad, Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Law, Journal of Legal Research, 2019; 17(38): 27-43. magiran.com/p2043288
حوریه حسینی اکبرنژاد، "تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری"، مجله پژوهشهای حقوقی 17، شماره 38 (1398): 27-43. magiran.com/p2043288
Hoorieh Hosseini Akbarnezhad, "Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Law", Journal of Legal Research 17, no.38 (2019): 27-43. magiran.com/p2043288
حوریه حسینی اکبرنژاد، (1398). 'تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری'، مجله پژوهشهای حقوقی، 17(38)، صص.27-43. magiran.com/p2043288
Hoorieh Hosseini Akbarnezhad, (2019). 'Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Law', Journal of Legal Research, 17(38), pp.27-43. magiran.com/p2043288
حوریه حسینی اکبرنژاد. "تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری". مجله پژوهشهای حقوقی، 17 ،38 ، 1398، 27-43. magiran.com/p2043288
Hoorieh Hosseini Akbarnezhad. "Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Law", Journal of Legal Research, 17, 38, 2019, 27-43. magiran.com/p2043288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال