ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هاشم مداح حسینی، رجب فلاحی، سارا مرتضی قلی، (1398). تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی، مجله پژوهشهای حقوقی، 17(38)، 159-176. magiran.com/p2043295
Seyyed Hashem Maddah Hosseini, Rajab Fallahi, Sara Mortezagholi, (2019). Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies, Journal of Legal Research, 17(38), 159-176. magiran.com/p2043295
سید هاشم مداح حسینی، رجب فلاحی، سارا مرتضی قلی، تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی. مجله پژوهشهای حقوقی، 1398؛ 17(38): 159-176. magiran.com/p2043295
Seyyed Hashem Maddah Hosseini, Rajab Fallahi, Sara Mortezagholi, Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies, Journal of Legal Research, 2019; 17(38): 159-176. magiran.com/p2043295
سید هاشم مداح حسینی، رجب فلاحی، سارا مرتضی قلی، "تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی"، مجله پژوهشهای حقوقی 17، شماره 38 (1398): 159-176. magiran.com/p2043295
Seyyed Hashem Maddah Hosseini, Rajab Fallahi, Sara Mortezagholi, "Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies", Journal of Legal Research 17, no.38 (2019): 159-176. magiran.com/p2043295
سید هاشم مداح حسینی، رجب فلاحی، سارا مرتضی قلی، (1398). 'تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی'، مجله پژوهشهای حقوقی، 17(38)، صص.159-176. magiran.com/p2043295
Seyyed Hashem Maddah Hosseini, Rajab Fallahi, Sara Mortezagholi, (2019). 'Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies', Journal of Legal Research, 17(38), pp.159-176. magiran.com/p2043295
سید هاشم مداح حسینی؛ رجب فلاحی؛ سارا مرتضی قلی. "تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی". مجله پژوهشهای حقوقی، 17 ،38 ، 1398، 159-176. magiran.com/p2043295
Seyyed Hashem Maddah Hosseini; Rajab Fallahi; Sara Mortezagholi. "Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies", Journal of Legal Research, 17, 38, 2019, 159-176. magiran.com/p2043295
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال