ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا قرقانی، (1398). اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تاکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی، مجله پژوهشهای حقوقی، 17(38)، 231-260. magiran.com/p2043298
Alireza Gharaghani, (2019). The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR), Journal of Legal Research, 17(38), 231-260. magiran.com/p2043298
علیرضا قرقانی، اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تاکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی. مجله پژوهشهای حقوقی، 1398؛ 17(38): 231-260. magiran.com/p2043298
Alireza Gharaghani, The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR), Journal of Legal Research, 2019; 17(38): 231-260. magiran.com/p2043298
علیرضا قرقانی، "اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تاکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی"، مجله پژوهشهای حقوقی 17، شماره 38 (1398): 231-260. magiran.com/p2043298
Alireza Gharaghani, "The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR)", Journal of Legal Research 17, no.38 (2019): 231-260. magiran.com/p2043298
علیرضا قرقانی، (1398). 'اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تاکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی'، مجله پژوهشهای حقوقی، 17(38)، صص.231-260. magiran.com/p2043298
Alireza Gharaghani, (2019). 'The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR)', Journal of Legal Research, 17(38), pp.231-260. magiran.com/p2043298
علیرضا قرقانی. "اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تاکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی". مجله پژوهشهای حقوقی، 17 ،38 ، 1398، 231-260. magiran.com/p2043298
Alireza Gharaghani. "The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR)", Journal of Legal Research, 17, 38, 2019, 231-260. magiran.com/p2043298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال