ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطیه کامیابی گل، لیلا تابش فر، (1398). بررسی سرعت ارتباط یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی آموزان با فارسی زبانان، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، 21-50. magiran.com/p2043356
Atiyeh KamyabiGol, Leila Tabeshfar, (2019). Exploring the Speed of Relating Relative Clauses to Heads: A Comparison of Native Persian Speakers and Persian Language Learners, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), 21-50. magiran.com/p2043356
عطیه کامیابی گل، لیلا تابش فر، بررسی سرعت ارتباط یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی آموزان با فارسی زبانان. پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1398؛ 8(18): 21-50. magiran.com/p2043356
Atiyeh KamyabiGol, Leila Tabeshfar, Exploring the Speed of Relating Relative Clauses to Heads: A Comparison of Native Persian Speakers and Persian Language Learners, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2019; 8(18): 21-50. magiran.com/p2043356
عطیه کامیابی گل، لیلا تابش فر، "بررسی سرعت ارتباط یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی آموزان با فارسی زبانان"، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 8، شماره 18 (1398): 21-50. magiran.com/p2043356
Atiyeh KamyabiGol, Leila Tabeshfar, "Exploring the Speed of Relating Relative Clauses to Heads: A Comparison of Native Persian Speakers and Persian Language Learners", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 8, no.18 (2019): 21-50. magiran.com/p2043356
عطیه کامیابی گل، لیلا تابش فر، (1398). 'بررسی سرعت ارتباط یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی آموزان با فارسی زبانان'، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، صص.21-50. magiran.com/p2043356
Atiyeh KamyabiGol, Leila Tabeshfar, (2019). 'Exploring the Speed of Relating Relative Clauses to Heads: A Comparison of Native Persian Speakers and Persian Language Learners', Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), pp.21-50. magiran.com/p2043356
عطیه کامیابی گل؛ لیلا تابش فر. "بررسی سرعت ارتباط یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی آموزان با فارسی زبانان". پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8 ،18 ، 1398، 21-50. magiran.com/p2043356
Atiyeh KamyabiGol; Leila Tabeshfar. "Exploring the Speed of Relating Relative Clauses to Heads: A Comparison of Native Persian Speakers and Persian Language Learners", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8, 18, 2019, 21-50. magiran.com/p2043356
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال