ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوید اعطار شرقی، (1398). مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، 93-117. magiran.com/p2043359
Navid Atar Sharghi, (2019). Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), 93-117. magiran.com/p2043359
نوید اعطار شرقی، مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی. پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1398؛ 8(18): 93-117. magiran.com/p2043359
Navid Atar Sharghi, Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2019; 8(18): 93-117. magiran.com/p2043359
نوید اعطار شرقی، "مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی"، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 8، شماره 18 (1398): 93-117. magiran.com/p2043359
Navid Atar Sharghi, "Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 8, no.18 (2019): 93-117. magiran.com/p2043359
نوید اعطار شرقی، (1398). 'مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی'، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، صص.93-117. magiran.com/p2043359
Navid Atar Sharghi, (2019). 'Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners', Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), pp.93-117. magiran.com/p2043359
نوید اعطار شرقی. "مقایسه ی سطح انگیختگی و عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه ی خودهای ممکن و نظام خودانگیزشی زبان دوم بین فارسی آموزان چینی و لبنانی". پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8 ،18 ، 1398، 93-117. magiran.com/p2043359
Navid Atar Sharghi. "Comparison of motivational level and motivational factors retrieved from Possible Selves theory and L2 Motivational Self System among Chinese and Lebanese Persian Learners", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8, 18, 2019, 93-117. magiran.com/p2043359
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال