ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده قربانی، بتول علی نژاد، حسین براتی، (1398). مقایسه‏ ی آموزش سنتی الفبای زبان فارسی و آموزش براساس الفبای آوانگاری و تاثیر آن بر مهارت خواندن غیرفارسی زبانان بزرگسال، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، 137-164. magiran.com/p2043361
Saeede Ghorbani, Batool Alinezhad, Hosein Barati, (2019). Comparing the Effects of Traditional and Phonics-Based Methods of Teaching Persian Alphabet on Adult Non- Native learners of Persian on the Reading Skill, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), 137-164. magiran.com/p2043361
سعیده قربانی، بتول علی نژاد، حسین براتی، مقایسه‏ ی آموزش سنتی الفبای زبان فارسی و آموزش براساس الفبای آوانگاری و تاثیر آن بر مهارت خواندن غیرفارسی زبانان بزرگسال. پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1398؛ 8(18): 137-164. magiran.com/p2043361
Saeede Ghorbani, Batool Alinezhad, Hosein Barati, Comparing the Effects of Traditional and Phonics-Based Methods of Teaching Persian Alphabet on Adult Non- Native learners of Persian on the Reading Skill, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2019; 8(18): 137-164. magiran.com/p2043361
سعیده قربانی، بتول علی نژاد، حسین براتی، "مقایسه‏ ی آموزش سنتی الفبای زبان فارسی و آموزش براساس الفبای آوانگاری و تاثیر آن بر مهارت خواندن غیرفارسی زبانان بزرگسال"، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 8، شماره 18 (1398): 137-164. magiran.com/p2043361
Saeede Ghorbani, Batool Alinezhad, Hosein Barati, "Comparing the Effects of Traditional and Phonics-Based Methods of Teaching Persian Alphabet on Adult Non- Native learners of Persian on the Reading Skill", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 8, no.18 (2019): 137-164. magiran.com/p2043361
سعیده قربانی، بتول علی نژاد، حسین براتی، (1398). 'مقایسه‏ ی آموزش سنتی الفبای زبان فارسی و آموزش براساس الفبای آوانگاری و تاثیر آن بر مهارت خواندن غیرفارسی زبانان بزرگسال'، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، صص.137-164. magiran.com/p2043361
Saeede Ghorbani, Batool Alinezhad, Hosein Barati, (2019). 'Comparing the Effects of Traditional and Phonics-Based Methods of Teaching Persian Alphabet on Adult Non- Native learners of Persian on the Reading Skill', Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), pp.137-164. magiran.com/p2043361
سعیده قربانی؛ بتول علی نژاد؛ حسین براتی. "مقایسه‏ ی آموزش سنتی الفبای زبان فارسی و آموزش براساس الفبای آوانگاری و تاثیر آن بر مهارت خواندن غیرفارسی زبانان بزرگسال". پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8 ،18 ، 1398، 137-164. magiran.com/p2043361
Saeede Ghorbani; Batool Alinezhad; Hosein Barati. "Comparing the Effects of Traditional and Phonics-Based Methods of Teaching Persian Alphabet on Adult Non- Native learners of Persian on the Reading Skill", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8, 18, 2019, 137-164. magiran.com/p2043361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال