ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صفایی اصل، محمدرضا طوسی نصرآبادی، سید محمد رضی نژاد، (1398). بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، 195-213. magiran.com/p2043363
Esmaeil SafaeiAsl, Mohammadreza TusiNasrabadi, Seyed Mohammad Razinejad, (2019). Studying the Effect of Gender on Azeri-Speaking Students' Attitudes toward Persian Language in Marand, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), 195-213. magiran.com/p2043363
اسماعیل صفایی اصل، محمدرضا طوسی نصرآبادی، سید محمد رضی نژاد، بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی. پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1398؛ 8(18): 195-213. magiran.com/p2043363
Esmaeil SafaeiAsl, Mohammadreza TusiNasrabadi, Seyed Mohammad Razinejad, Studying the Effect of Gender on Azeri-Speaking Students' Attitudes toward Persian Language in Marand, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2019; 8(18): 195-213. magiran.com/p2043363
اسماعیل صفایی اصل، محمدرضا طوسی نصرآبادی، سید محمد رضی نژاد، "بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی"، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 8، شماره 18 (1398): 195-213. magiran.com/p2043363
Esmaeil SafaeiAsl, Mohammadreza TusiNasrabadi, Seyed Mohammad Razinejad, "Studying the Effect of Gender on Azeri-Speaking Students' Attitudes toward Persian Language in Marand", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 8, no.18 (2019): 195-213. magiran.com/p2043363
اسماعیل صفایی اصل، محمدرضا طوسی نصرآبادی، سید محمد رضی نژاد، (1398). 'بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی'، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، صص.195-213. magiran.com/p2043363
Esmaeil SafaeiAsl, Mohammadreza TusiNasrabadi, Seyed Mohammad Razinejad, (2019). 'Studying the Effect of Gender on Azeri-Speaking Students' Attitudes toward Persian Language in Marand', Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), pp.195-213. magiran.com/p2043363
اسماعیل صفایی اصل؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ سید محمد رضی نژاد. "بررسی تاثیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی". پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8 ،18 ، 1398، 195-213. magiran.com/p2043363
Esmaeil SafaeiAsl; Mohammadreza TusiNasrabadi; Seyed Mohammad Razinejad. "Studying the Effect of Gender on Azeri-Speaking Students' Attitudes toward Persian Language in Marand", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8, 18, 2019, 195-213. magiran.com/p2043363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال