ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب احمدی، سعید یزدانی، زهرا باباسالاری، علی ربیع، (1398). بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، 233-250. magiran.com/p2043365
Habib Ahmadi, Saeed Yazdani, Zahra Babasalari, Ali Rabi, (2019). Exploring the Relationships between Texts and Images In Persian Language Textbooks Based on Marsh and White’s Theory: The Case study Of a Persian Language Textbook Series, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), 233-250. magiran.com/p2043365
حبیب احمدی، سعید یزدانی، زهرا باباسالاری، علی ربیع، بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی. پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1398؛ 8(18): 233-250. magiran.com/p2043365
Habib Ahmadi, Saeed Yazdani, Zahra Babasalari, Ali Rabi, Exploring the Relationships between Texts and Images In Persian Language Textbooks Based on Marsh and White’s Theory: The Case study Of a Persian Language Textbook Series, Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2019; 8(18): 233-250. magiran.com/p2043365
حبیب احمدی، سعید یزدانی، زهرا باباسالاری، علی ربیع، "بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی"، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 8، شماره 18 (1398): 233-250. magiran.com/p2043365
Habib Ahmadi, Saeed Yazdani, Zahra Babasalari, Ali Rabi, "Exploring the Relationships between Texts and Images In Persian Language Textbooks Based on Marsh and White’s Theory: The Case study Of a Persian Language Textbook Series", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 8, no.18 (2019): 233-250. magiran.com/p2043365
حبیب احمدی، سعید یزدانی، زهرا باباسالاری، علی ربیع، (1398). 'بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی'، پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8(18)، صص.233-250. magiran.com/p2043365
Habib Ahmadi, Saeed Yazdani, Zahra Babasalari, Ali Rabi, (2019). 'Exploring the Relationships between Texts and Images In Persian Language Textbooks Based on Marsh and White’s Theory: The Case study Of a Persian Language Textbook Series', Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8(18), pp.233-250. magiran.com/p2043365
حبیب احمدی؛ سعید یزدانی؛ زهرا باباسالاری؛ علی ربیع. "بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی". پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 8 ،18 ، 1398، 233-250. magiran.com/p2043365
Habib Ahmadi; Saeed Yazdani; Zahra Babasalari; Ali Rabi. "Exploring the Relationships between Texts and Images In Persian Language Textbooks Based on Marsh and White’s Theory: The Case study Of a Persian Language Textbook Series", Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 8, 18, 2019, 233-250. magiran.com/p2043365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال