ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه شافعی ها، عباس صالح اردستانی، محمدعلی افشارکاظمی، (1398). پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)، پژوهشنامه بازرگانی، 23(91)، 125-152. magiran.com/p2043559
Somayeh Shafeiha , Abbas Saleh Ardestani, Mohammad Ali Afshar Kazemi, (2019). Forecasting Future Trends in Managing Investment in Brand Using a Dynamic Model for Brand Equity, IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS), 23(91), 125-152. magiran.com/p2043559
سمیه شافعی ها، عباس صالح اردستانی، محمدعلی افشارکاظمی، پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز). پژوهشنامه بازرگانی، 1398؛ 23(91): 125-152. magiran.com/p2043559
Somayeh Shafeiha , Abbas Saleh Ardestani, Mohammad Ali Afshar Kazemi, Forecasting Future Trends in Managing Investment in Brand Using a Dynamic Model for Brand Equity, IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS), 2019; 23(91): 125-152. magiran.com/p2043559
سمیه شافعی ها، عباس صالح اردستانی، محمدعلی افشارکاظمی، "پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)"، پژوهشنامه بازرگانی 23، شماره 91 (1398): 125-152. magiran.com/p2043559
Somayeh Shafeiha , Abbas Saleh Ardestani, Mohammad Ali Afshar Kazemi, "Forecasting Future Trends in Managing Investment in Brand Using a Dynamic Model for Brand Equity", IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) 23, no.91 (2019): 125-152. magiran.com/p2043559
سمیه شافعی ها، عباس صالح اردستانی، محمدعلی افشارکاظمی، (1398). 'پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)'، پژوهشنامه بازرگانی، 23(91)، صص.125-152. magiran.com/p2043559
Somayeh Shafeiha , Abbas Saleh Ardestani, Mohammad Ali Afshar Kazemi, (2019). 'Forecasting Future Trends in Managing Investment in Brand Using a Dynamic Model for Brand Equity', IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS), 23(91), pp.125-152. magiran.com/p2043559
سمیه شافعی ها؛ عباس صالح اردستانی؛ محمدعلی افشارکاظمی. "پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)". پژوهشنامه بازرگانی، 23 ،91 ، 1398، 125-152. magiran.com/p2043559
Somayeh Shafeiha ; Abbas Saleh Ardestani; Mohammad Ali Afshar Kazemi. "Forecasting Future Trends in Managing Investment in Brand Using a Dynamic Model for Brand Equity", IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS), 23, 91, 2019, 125-152. magiran.com/p2043559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال