ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه رشیدی فکاری، معصومه سیمبر، رها روستا، فهیمه رشیدی فکاری، آذر مصاحب، مرضیه ساعی قره ناز، ویدا قاسمی، (1398). بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(10)، 35-41. magiran.com/p2043576
Farzaneh Rashidi Fakari, Masoumeh Simbar , Raha Rousta, Fahimeh Rashidi Fakari, Azar Mosaheb, Marzieh Saei Ghare Naz, Vida Ghasemi, (2019). Mean waiting time in obstetric triage, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(10), 35-41. magiran.com/p2043576
فرزانه رشیدی فکاری، معصومه سیمبر، رها روستا، فهیمه رشیدی فکاری، آذر مصاحب، مرضیه ساعی قره ناز، ویدا قاسمی، بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(10): 35-41. magiran.com/p2043576
Farzaneh Rashidi Fakari, Masoumeh Simbar , Raha Rousta, Fahimeh Rashidi Fakari, Azar Mosaheb, Marzieh Saei Ghare Naz, Vida Ghasemi, Mean waiting time in obstetric triage, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(10): 35-41. magiran.com/p2043576
فرزانه رشیدی فکاری، معصومه سیمبر، رها روستا، فهیمه رشیدی فکاری، آذر مصاحب، مرضیه ساعی قره ناز، ویدا قاسمی، "بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 10 (1398): 35-41. magiran.com/p2043576
Farzaneh Rashidi Fakari, Masoumeh Simbar , Raha Rousta, Fahimeh Rashidi Fakari, Azar Mosaheb, Marzieh Saei Ghare Naz, Vida Ghasemi, "Mean waiting time in obstetric triage", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.10 (2019): 35-41. magiran.com/p2043576
فرزانه رشیدی فکاری، معصومه سیمبر، رها روستا، فهیمه رشیدی فکاری، آذر مصاحب، مرضیه ساعی قره ناز، ویدا قاسمی، (1398). 'بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(10)، صص.35-41. magiran.com/p2043576
Farzaneh Rashidi Fakari, Masoumeh Simbar , Raha Rousta, Fahimeh Rashidi Fakari, Azar Mosaheb, Marzieh Saei Ghare Naz, Vida Ghasemi, (2019). 'Mean waiting time in obstetric triage', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(10), pp.35-41. magiran.com/p2043576
فرزانه رشیدی فکاری؛ معصومه سیمبر؛ رها روستا؛ فهیمه رشیدی فکاری؛ آذر مصاحب؛ مرضیه ساعی قره ناز؛ ویدا قاسمی. "بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،10 ، 1398، 35-41. magiran.com/p2043576
Farzaneh Rashidi Fakari; Masoumeh Simbar ; Raha Rousta; Fahimeh Rashidi Fakari; Azar Mosaheb; Marzieh Saei Ghare Naz; Vida Ghasemi. "Mean waiting time in obstetric triage", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 10, 2019, 35-41. magiran.com/p2043576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال