ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود پیری، علی حسینایی، جوانشیر اسدی، کاظم شریعت نیا، (1398). مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در معتادان ساکن در کمپ، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(52)، 137-162. magiran.com/p2043592
Mahmood Piri, Ali Hosseinaei, Javanshir Asadi, Kazem Shariatnia, (2019). Comparison of the Effectiveness of Group Psychotherapy by Schema Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Antisocial Personality Disorder among Addicts Residing in Treatment Camp, Research on Addiction, 13(52), 137-162. magiran.com/p2043592
محمود پیری، علی حسینایی، جوانشیر اسدی، کاظم شریعت نیا، مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در معتادان ساکن در کمپ. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(52): 137-162. magiran.com/p2043592
Mahmood Piri, Ali Hosseinaei, Javanshir Asadi, Kazem Shariatnia, Comparison of the Effectiveness of Group Psychotherapy by Schema Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Antisocial Personality Disorder among Addicts Residing in Treatment Camp, Research on Addiction, 2019; 13(52): 137-162. magiran.com/p2043592
محمود پیری، علی حسینایی، جوانشیر اسدی، کاظم شریعت نیا، "مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در معتادان ساکن در کمپ"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 52 (1398): 137-162. magiran.com/p2043592
Mahmood Piri, Ali Hosseinaei, Javanshir Asadi, Kazem Shariatnia, "Comparison of the Effectiveness of Group Psychotherapy by Schema Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Antisocial Personality Disorder among Addicts Residing in Treatment Camp", Research on Addiction 13, no.52 (2019): 137-162. magiran.com/p2043592
محمود پیری، علی حسینایی، جوانشیر اسدی، کاظم شریعت نیا، (1398). 'مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در معتادان ساکن در کمپ'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(52)، صص.137-162. magiran.com/p2043592
Mahmood Piri, Ali Hosseinaei, Javanshir Asadi, Kazem Shariatnia, (2019). 'Comparison of the Effectiveness of Group Psychotherapy by Schema Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Antisocial Personality Disorder among Addicts Residing in Treatment Camp', Research on Addiction, 13(52), pp.137-162. magiran.com/p2043592
محمود پیری؛ علی حسینایی؛ جوانشیر اسدی؛ کاظم شریعت نیا. "مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در معتادان ساکن در کمپ". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،52 ، 1398، 137-162. magiran.com/p2043592
Mahmood Piri; Ali Hosseinaei; Javanshir Asadi; Kazem Shariatnia. "Comparison of the Effectiveness of Group Psychotherapy by Schema Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Antisocial Personality Disorder among Addicts Residing in Treatment Camp", Research on Addiction, 13, 52, 2019, 137-162. magiran.com/p2043592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال