ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(52)، 163-182. magiran.com/p2043593
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, (2019). Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders, Research on Addiction, 13(52), 163-182. magiran.com/p2043593
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(52): 163-182. magiran.com/p2043593
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders, Research on Addiction, 2019; 13(52): 163-182. magiran.com/p2043593
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، "مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 52 (1398): 163-182. magiran.com/p2043593
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, "Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders", Research on Addiction 13, no.52 (2019): 163-182. magiran.com/p2043593
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). 'مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(52)، صص.163-182. magiran.com/p2043593
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, (2019). 'Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders', Research on Addiction, 13(52), pp.163-182. magiran.com/p2043593
جابر علیزاده گورادل؛ سعید ایمانی؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی. "مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،52 ، 1398، 163-182. magiran.com/p2043593
Jaber Alizadehgoradel; Saeed Imani; Vahid Nejati; Jalil Fathabadi. "Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders", Research on Addiction, 13, 52, 2019, 163-182. magiran.com/p2043593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال