ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین حیدری، احسان بیژن زاده ، روح الله نادری، یحیی امام، (1398). به کمیت در آوردن تنش خشکی در کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص تنش خشکی گیاه زراعی، دو فصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران، 38(1)، 1-8. magiran.com/p2043807
A. Heydari, E. Bijanzadeh , R. Naderi, Y. Emam, (2019). Quantifying water stress in canola (Brassica napus L.) using crop water stress index, Iran Agricultural Research, 38(1), 1-8. magiran.com/p2043807
امین حیدری، احسان بیژن زاده ، روح الله نادری، یحیی امام، به کمیت در آوردن تنش خشکی در کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص تنش خشکی گیاه زراعی. دو فصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران، 1398؛ 38(1): 1-8. magiran.com/p2043807
A. Heydari, E. Bijanzadeh , R. Naderi, Y. Emam, Quantifying water stress in canola (Brassica napus L.) using crop water stress index, Iran Agricultural Research, 2019; 38(1): 1-8. magiran.com/p2043807
امین حیدری، احسان بیژن زاده ، روح الله نادری، یحیی امام، "به کمیت در آوردن تنش خشکی در کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص تنش خشکی گیاه زراعی"، دو فصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران 38، شماره 1 (1398): 1-8. magiran.com/p2043807
A. Heydari, E. Bijanzadeh , R. Naderi, Y. Emam, "Quantifying water stress in canola (Brassica napus L.) using crop water stress index", Iran Agricultural Research 38, no.1 (2019): 1-8. magiran.com/p2043807
امین حیدری، احسان بیژن زاده ، روح الله نادری، یحیی امام، (1398). 'به کمیت در آوردن تنش خشکی در کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص تنش خشکی گیاه زراعی'، دو فصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران، 38(1)، صص.1-8. magiran.com/p2043807
A. Heydari, E. Bijanzadeh , R. Naderi, Y. Emam, (2019). 'Quantifying water stress in canola (Brassica napus L.) using crop water stress index', Iran Agricultural Research, 38(1), pp.1-8. magiran.com/p2043807
امین حیدری؛ احسان بیژن زاده ؛ روح الله نادری؛ یحیی امام. "به کمیت در آوردن تنش خشکی در کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص تنش خشکی گیاه زراعی". دو فصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران، 38 ،1 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2043807
A. Heydari; E. Bijanzadeh ; R. Naderi; Y. Emam. "Quantifying water stress in canola (Brassica napus L.) using crop water stress index", Iran Agricultural Research, 38, 1, 2019, 1-8. magiran.com/p2043807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال