ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود اسدیان، علیرضا دل افکار، سید ضیاءالدین علیانسب، (1398). بررسی تحلیلی استقرائی اهم قواعد دانش وجوه و نظائر، نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 13(1)، 23-49. magiran.com/p2043934
Davood Asadian , Alireza Delafkar, Sayyed Ziaoddin Olyanasab, (2019). Analytical Inductive Analysis of the Rules of Knowledge of the Interpretation of Words, Quran and Hadith Studies, 13(1), 23-49. magiran.com/p2043934
داود اسدیان، علیرضا دل افکار، سید ضیاءالدین علیانسب، بررسی تحلیلی استقرائی اهم قواعد دانش وجوه و نظائر. نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 1398؛ 13(1): 23-49. magiran.com/p2043934
Davood Asadian , Alireza Delafkar, Sayyed Ziaoddin Olyanasab, Analytical Inductive Analysis of the Rules of Knowledge of the Interpretation of Words, Quran and Hadith Studies, 2019; 13(1): 23-49. magiran.com/p2043934
داود اسدیان، علیرضا دل افکار، سید ضیاءالدین علیانسب، "بررسی تحلیلی استقرائی اهم قواعد دانش وجوه و نظائر"، نشریه مطالعات قرآن و حدیث 13، شماره 1 (1398): 23-49. magiran.com/p2043934
Davood Asadian , Alireza Delafkar, Sayyed Ziaoddin Olyanasab, "Analytical Inductive Analysis of the Rules of Knowledge of the Interpretation of Words", Quran and Hadith Studies 13, no.1 (2019): 23-49. magiran.com/p2043934
داود اسدیان، علیرضا دل افکار، سید ضیاءالدین علیانسب، (1398). 'بررسی تحلیلی استقرائی اهم قواعد دانش وجوه و نظائر'، نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 13(1)، صص.23-49. magiran.com/p2043934
Davood Asadian , Alireza Delafkar, Sayyed Ziaoddin Olyanasab, (2019). 'Analytical Inductive Analysis of the Rules of Knowledge of the Interpretation of Words', Quran and Hadith Studies, 13(1), pp.23-49. magiran.com/p2043934
داود اسدیان؛ علیرضا دل افکار؛ سید ضیاءالدین علیانسب. "بررسی تحلیلی استقرائی اهم قواعد دانش وجوه و نظائر". نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 13 ،1 ، 1398، 23-49. magiran.com/p2043934
Davood Asadian ; Alireza Delafkar; Sayyed Ziaoddin Olyanasab. "Analytical Inductive Analysis of the Rules of Knowledge of the Interpretation of Words", Quran and Hadith Studies, 13, 1, 2019, 23-49. magiran.com/p2043934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال