ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول محمدجعفری، محمود صیدی، (1398). تحلیل انتقادی ادله اشاعره و معتزله درباره رویت الهی مبتنی بر روایات اهل بیت (علیهم السلام)، نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 13(1)، 83-107. magiran.com/p2043936
Rasoul Muhammad Jafari , Mahmood Saidiy, (2019). A Critical Analysis of the Ash'arites and Mu'tazilites' Reasons for Divine Vision Based on Ahl al-Bait (p.b.u.h) Traditions, Quran and Hadith Studies, 13(1), 83-107. magiran.com/p2043936
رسول محمدجعفری، محمود صیدی، تحلیل انتقادی ادله اشاعره و معتزله درباره رویت الهی مبتنی بر روایات اهل بیت (علیهم السلام). نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 1398؛ 13(1): 83-107. magiran.com/p2043936
Rasoul Muhammad Jafari , Mahmood Saidiy, A Critical Analysis of the Ash'arites and Mu'tazilites' Reasons for Divine Vision Based on Ahl al-Bait (p.b.u.h) Traditions, Quran and Hadith Studies, 2019; 13(1): 83-107. magiran.com/p2043936
رسول محمدجعفری، محمود صیدی، "تحلیل انتقادی ادله اشاعره و معتزله درباره رویت الهی مبتنی بر روایات اهل بیت (علیهم السلام)"، نشریه مطالعات قرآن و حدیث 13، شماره 1 (1398): 83-107. magiran.com/p2043936
Rasoul Muhammad Jafari , Mahmood Saidiy, "A Critical Analysis of the Ash'arites and Mu'tazilites' Reasons for Divine Vision Based on Ahl al-Bait (p.b.u.h) Traditions", Quran and Hadith Studies 13, no.1 (2019): 83-107. magiran.com/p2043936
رسول محمدجعفری، محمود صیدی، (1398). 'تحلیل انتقادی ادله اشاعره و معتزله درباره رویت الهی مبتنی بر روایات اهل بیت (علیهم السلام)'، نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 13(1)، صص.83-107. magiran.com/p2043936
Rasoul Muhammad Jafari , Mahmood Saidiy, (2019). 'A Critical Analysis of the Ash'arites and Mu'tazilites' Reasons for Divine Vision Based on Ahl al-Bait (p.b.u.h) Traditions', Quran and Hadith Studies, 13(1), pp.83-107. magiran.com/p2043936
رسول محمدجعفری؛ محمود صیدی. "تحلیل انتقادی ادله اشاعره و معتزله درباره رویت الهی مبتنی بر روایات اهل بیت (علیهم السلام)". نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 13 ،1 ، 1398، 83-107. magiran.com/p2043936
Rasoul Muhammad Jafari ; Mahmood Saidiy. "A Critical Analysis of the Ash'arites and Mu'tazilites' Reasons for Divine Vision Based on Ahl al-Bait (p.b.u.h) Traditions", Quran and Hadith Studies, 13, 1, 2019, 83-107. magiran.com/p2043936
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال