ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر حسینی، پروین الاهی، سید حسین سیدی، (1398). تحلیل گفتمان عناصر زیبایی شناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی - بلاغی، نشریه ادب عربی، 11(2)، 67-86. magiran.com/p2043974
Mohammad Bagher Hosseini, Parvin Allahi , Hosein Seyyedi, (2019). Syntactic and Rhetorical Deviation in Badr Shakir al-Sayyab’s Poetry, Journal of Arabic Literatur, 11(2), 67-86. magiran.com/p2043974
محمدباقر حسینی، پروین الاهی، سید حسین سیدی، تحلیل گفتمان عناصر زیبایی شناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی - بلاغی. نشریه ادب عربی، 1398؛ 11(2): 67-86. magiran.com/p2043974
Mohammad Bagher Hosseini, Parvin Allahi , Hosein Seyyedi, Syntactic and Rhetorical Deviation in Badr Shakir al-Sayyab’s Poetry, Journal of Arabic Literatur, 2019; 11(2): 67-86. magiran.com/p2043974
محمدباقر حسینی، پروین الاهی، سید حسین سیدی، "تحلیل گفتمان عناصر زیبایی شناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی - بلاغی"، نشریه ادب عربی 11، شماره 2 (1398): 67-86. magiran.com/p2043974
Mohammad Bagher Hosseini, Parvin Allahi , Hosein Seyyedi, "Syntactic and Rhetorical Deviation in Badr Shakir al-Sayyab’s Poetry", Journal of Arabic Literatur 11, no.2 (2019): 67-86. magiran.com/p2043974
محمدباقر حسینی، پروین الاهی، سید حسین سیدی، (1398). 'تحلیل گفتمان عناصر زیبایی شناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی - بلاغی'، نشریه ادب عربی، 11(2)، صص.67-86. magiran.com/p2043974
Mohammad Bagher Hosseini, Parvin Allahi , Hosein Seyyedi, (2019). 'Syntactic and Rhetorical Deviation in Badr Shakir al-Sayyab’s Poetry', Journal of Arabic Literatur, 11(2), pp.67-86. magiran.com/p2043974
محمدباقر حسینی؛ پروین الاهی؛ سید حسین سیدی. "تحلیل گفتمان عناصر زیبایی شناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی - بلاغی". نشریه ادب عربی، 11 ،2 ، 1398، 67-86. magiran.com/p2043974
Mohammad Bagher Hosseini; Parvin Allahi ; Hosein Seyyedi. "Syntactic and Rhetorical Deviation in Badr Shakir al-Sayyab’s Poetry", Journal of Arabic Literatur, 11, 2, 2019, 67-86. magiran.com/p2043974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال