ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاجر خدمتی مرصع، رزاق محمودی، پیمان قجربیگی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، نرگس عباسی، ندا سرفلاح، (1398). تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های سنتی عرضه شده در شهر قزوین، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، 115-126. magiran.com/p2044009
Hajar Khedmati Morasa, Razzagh Mahmoudi, Peyman Ghajarbeygi, Shaghayegh Mosavi, Saeed Shahsavari, Narges Abbasi, Neda Sarfalah, (2019). Listeria monocytogenes Contamination in Unpasteurized Traditional Cheese Products in Qazvin, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), 115-126. magiran.com/p2044009
هاجر خدمتی مرصع، رزاق محمودی، پیمان قجربیگی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، نرگس عباسی، ندا سرفلاح، تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های سنتی عرضه شده در شهر قزوین. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(178): 115-126. magiran.com/p2044009
Hajar Khedmati Morasa, Razzagh Mahmoudi, Peyman Ghajarbeygi, Shaghayegh Mosavi, Saeed Shahsavari, Narges Abbasi, Neda Sarfalah, Listeria monocytogenes Contamination in Unpasteurized Traditional Cheese Products in Qazvin, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(178): 115-126. magiran.com/p2044009
هاجر خدمتی مرصع، رزاق محمودی، پیمان قجربیگی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، نرگس عباسی، ندا سرفلاح، "تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های سنتی عرضه شده در شهر قزوین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 178 (1398): 115-126. magiran.com/p2044009
Hajar Khedmati Morasa, Razzagh Mahmoudi, Peyman Ghajarbeygi, Shaghayegh Mosavi, Saeed Shahsavari, Narges Abbasi, Neda Sarfalah, "Listeria monocytogenes Contamination in Unpasteurized Traditional Cheese Products in Qazvin, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.178 (2019): 115-126. magiran.com/p2044009
هاجر خدمتی مرصع، رزاق محمودی، پیمان قجربیگی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، نرگس عباسی، ندا سرفلاح، (1398). 'تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های سنتی عرضه شده در شهر قزوین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، صص.115-126. magiran.com/p2044009
Hajar Khedmati Morasa, Razzagh Mahmoudi, Peyman Ghajarbeygi, Shaghayegh Mosavi, Saeed Shahsavari, Narges Abbasi, Neda Sarfalah, (2019). 'Listeria monocytogenes Contamination in Unpasteurized Traditional Cheese Products in Qazvin, Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), pp.115-126. magiran.com/p2044009
هاجر خدمتی مرصع؛ رزاق محمودی؛ پیمان قجربیگی؛ شقایق موسوی؛ سعید شهسواری؛ نرگس عباسی؛ ندا سرفلاح. "تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های سنتی عرضه شده در شهر قزوین". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،178 ، 1398، 115-126. magiran.com/p2044009
Hajar Khedmati Morasa; Razzagh Mahmoudi; Peyman Ghajarbeygi; Shaghayegh Mosavi; Saeed Shahsavari; Narges Abbasi; Neda Sarfalah. "Listeria monocytogenes Contamination in Unpasteurized Traditional Cheese Products in Qazvin, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 178, 2019, 115-126. magiran.com/p2044009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال