ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی مختارپور، محمد ابراهیمی ساروی، سحرگل قابل، جمشید یزدانی چراتی، مهران آرمین، (1398). رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، 127-133. magiran.com/p2044010
Hadi Mokhtarpour, Mohammad Ebrahimi Saravi, Sahargol Ghabel, Jamshid Yazdani Charati, Mehran Armin, (2019). Relationship between Length and Width of Maxillary Central Teeth and Facial Indices in Patients with Complete Denture, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), 127-133. magiran.com/p2044010
هادی مختارپور، محمد ابراهیمی ساروی، سحرگل قابل، جمشید یزدانی چراتی، مهران آرمین، رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(178): 127-133. magiran.com/p2044010
Hadi Mokhtarpour, Mohammad Ebrahimi Saravi, Sahargol Ghabel, Jamshid Yazdani Charati, Mehran Armin, Relationship between Length and Width of Maxillary Central Teeth and Facial Indices in Patients with Complete Denture, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(178): 127-133. magiran.com/p2044010
هادی مختارپور، محمد ابراهیمی ساروی، سحرگل قابل، جمشید یزدانی چراتی، مهران آرمین، "رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 178 (1398): 127-133. magiran.com/p2044010
Hadi Mokhtarpour, Mohammad Ebrahimi Saravi, Sahargol Ghabel, Jamshid Yazdani Charati, Mehran Armin, "Relationship between Length and Width of Maxillary Central Teeth and Facial Indices in Patients with Complete Denture", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.178 (2019): 127-133. magiran.com/p2044010
هادی مختارپور، محمد ابراهیمی ساروی، سحرگل قابل، جمشید یزدانی چراتی، مهران آرمین، (1398). 'رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، صص.127-133. magiran.com/p2044010
Hadi Mokhtarpour, Mohammad Ebrahimi Saravi, Sahargol Ghabel, Jamshid Yazdani Charati, Mehran Armin, (2019). 'Relationship between Length and Width of Maxillary Central Teeth and Facial Indices in Patients with Complete Denture', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), pp.127-133. magiran.com/p2044010
هادی مختارپور؛ محمد ابراهیمی ساروی؛ سحرگل قابل؛ جمشید یزدانی چراتی؛ مهران آرمین. "رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،178 ، 1398، 127-133. magiran.com/p2044010
Hadi Mokhtarpour; Mohammad Ebrahimi Saravi; Sahargol Ghabel; Jamshid Yazdani Charati; Mehran Armin. "Relationship between Length and Width of Maxillary Central Teeth and Facial Indices in Patients with Complete Denture", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 178, 2019, 127-133. magiran.com/p2044010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال