ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد سمیعی، منیره خادم، رضا پوربابکی، محمود قاضی خوانساری، سید جمال الدین شاه طاهری، (1398). بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه سالویا (مریم گلی) بر روی سمیت کبدی ناشی از دلتامترین در مدل موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، 134-140. magiran.com/p2044011
Sajjad Samiei, Monireh Khadem, Reza Pourbabaki, Mahmoud Ghazi Khansari, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). Protective Effect of Salvia officinalis Extract on Deltamethrin-induced Hepatotoxicity in Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), 134-140. magiran.com/p2044011
سجاد سمیعی، منیره خادم، رضا پوربابکی، محمود قاضی خوانساری، سید جمال الدین شاه طاهری، بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه سالویا (مریم گلی) بر روی سمیت کبدی ناشی از دلتامترین در مدل موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(178): 134-140. magiran.com/p2044011
Sajjad Samiei, Monireh Khadem, Reza Pourbabaki, Mahmoud Ghazi Khansari, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Protective Effect of Salvia officinalis Extract on Deltamethrin-induced Hepatotoxicity in Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(178): 134-140. magiran.com/p2044011
سجاد سمیعی، منیره خادم، رضا پوربابکی، محمود قاضی خوانساری، سید جمال الدین شاه طاهری، "بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه سالویا (مریم گلی) بر روی سمیت کبدی ناشی از دلتامترین در مدل موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 178 (1398): 134-140. magiran.com/p2044011
Sajjad Samiei, Monireh Khadem, Reza Pourbabaki, Mahmoud Ghazi Khansari, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "Protective Effect of Salvia officinalis Extract on Deltamethrin-induced Hepatotoxicity in Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.178 (2019): 134-140. magiran.com/p2044011
سجاد سمیعی، منیره خادم، رضا پوربابکی، محمود قاضی خوانساری، سید جمال الدین شاه طاهری، (1398). 'بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه سالویا (مریم گلی) بر روی سمیت کبدی ناشی از دلتامترین در مدل موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، صص.134-140. magiran.com/p2044011
Sajjad Samiei, Monireh Khadem, Reza Pourbabaki, Mahmoud Ghazi Khansari, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). 'Protective Effect of Salvia officinalis Extract on Deltamethrin-induced Hepatotoxicity in Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), pp.134-140. magiran.com/p2044011
سجاد سمیعی؛ منیره خادم؛ رضا پوربابکی؛ محمود قاضی خوانساری؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه سالویا (مریم گلی) بر روی سمیت کبدی ناشی از دلتامترین در مدل موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،178 ، 1398، 134-140. magiran.com/p2044011
Sajjad Samiei; Monireh Khadem; Reza Pourbabaki; Mahmoud Ghazi Khansari; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "Protective Effect of Salvia officinalis Extract on Deltamethrin-induced Hepatotoxicity in Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 178, 2019, 134-140. magiran.com/p2044011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال