ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم زارع پور نصیرآبادی، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، فرشته منصوری موید، (1398). تاثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 23(3)، 183-205. magiran.com/p2044122
Ebrahim Zarepour Nasirabadi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Fereshteh Mansouri Moayyed, (2019). The Effect of Gender Identity on brand Loyalty Emphasizing on Personal Identity, Consumption Patterns, and Purchase Decision Making Styles, Management Research in Iran, 23(3), 183-205. magiran.com/p2044122
ابراهیم زارع پور نصیرآبادی، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، فرشته منصوری موید، تاثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 1398؛ 23(3): 183-205. magiran.com/p2044122
Ebrahim Zarepour Nasirabadi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Fereshteh Mansouri Moayyed, The Effect of Gender Identity on brand Loyalty Emphasizing on Personal Identity, Consumption Patterns, and Purchase Decision Making Styles, Management Research in Iran, 2019; 23(3): 183-205. magiran.com/p2044122
ابراهیم زارع پور نصیرآبادی، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، فرشته منصوری موید، "تاثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 23، شماره 3 (1398): 183-205. magiran.com/p2044122
Ebrahim Zarepour Nasirabadi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Fereshteh Mansouri Moayyed, "The Effect of Gender Identity on brand Loyalty Emphasizing on Personal Identity, Consumption Patterns, and Purchase Decision Making Styles", Management Research in Iran 23, no.3 (2019): 183-205. magiran.com/p2044122
ابراهیم زارع پور نصیرآبادی، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، فرشته منصوری موید، (1398). 'تاثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 23(3)، صص.183-205. magiran.com/p2044122
Ebrahim Zarepour Nasirabadi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Fereshteh Mansouri Moayyed, (2019). 'The Effect of Gender Identity on brand Loyalty Emphasizing on Personal Identity, Consumption Patterns, and Purchase Decision Making Styles', Management Research in Iran, 23(3), pp.183-205. magiran.com/p2044122
ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته منصوری موید. "تاثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 23 ،3 ، 1398، 183-205. magiran.com/p2044122
Ebrahim Zarepour Nasirabadi; Seyed Hamid Khodadad Hosseini; Fereshteh Mansouri Moayyed. "The Effect of Gender Identity on brand Loyalty Emphasizing on Personal Identity, Consumption Patterns, and Purchase Decision Making Styles", Management Research in Iran, 23, 3, 2019, 183-205. magiran.com/p2044122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال