ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد حقیقی، فتحعلی همتی، (1397). مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360، نشریه مطالعات منافع ملی، 14(4)، 67-96. magiran.com/p2044407
ali mohhmmad haghighi, fatali hemmati, (2019). Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960, Journal of National Interest Studies, 14(4), 67-96. magiran.com/p2044407
علی محمد حقیقی، فتحعلی همتی، مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360. نشریه مطالعات منافع ملی، 1397؛ 14(4): 67-96. magiran.com/p2044407
ali mohhmmad haghighi, fatali hemmati, Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960, Journal of National Interest Studies, 2019; 14(4): 67-96. magiran.com/p2044407
علی محمد حقیقی، فتحعلی همتی، "مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360"، نشریه مطالعات منافع ملی 14، شماره 4 (1397): 67-96. magiran.com/p2044407
ali mohhmmad haghighi, fatali hemmati, "Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960", Journal of National Interest Studies 14, no.4 (2019): 67-96. magiran.com/p2044407
علی محمد حقیقی، فتحعلی همتی، (1397). 'مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360'، نشریه مطالعات منافع ملی، 14(4)، صص.67-96. magiran.com/p2044407
ali mohhmmad haghighi, fatali hemmati, (2019). 'Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960', Journal of National Interest Studies, 14(4), pp.67-96. magiran.com/p2044407
علی محمد حقیقی؛ فتحعلی همتی. "مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360". نشریه مطالعات منافع ملی، 14 ،4 ، 1397، 67-96. magiran.com/p2044407
ali mohhmmad haghighi; fatali hemmati. "Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960", Journal of National Interest Studies, 14, 4, 2019, 67-96. magiran.com/p2044407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال