ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا ارباب، حمید آماده، معصومه سادات سجادی، (1398). تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران، مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، 2(3)، 1-24. magiran.com/p2044518
Hamidreza Arbab , (2019). Investigation of the Relation between Causality of Social Capital and CO2 Emission in Iran in the Period of (1978-2009), Journal of Environmental and Natural Resources Economics, 2(3), 1-24. magiran.com/p2044518
حمیدرضا ارباب، حمید آماده، معصومه سادات سجادی، تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران. مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، 1398؛ 2(3): 1-24. magiran.com/p2044518
Hamidreza Arbab , Investigation of the Relation between Causality of Social Capital and CO2 Emission in Iran in the Period of (1978-2009), Journal of Environmental and Natural Resources Economics, 2019; 2(3): 1-24. magiran.com/p2044518
حمیدرضا ارباب، حمید آماده، معصومه سادات سجادی، "تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران"، مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2، شماره 3 (1398): 1-24. magiran.com/p2044518
Hamidreza Arbab , "Investigation of the Relation between Causality of Social Capital and CO2 Emission in Iran in the Period of (1978-2009)", Journal of Environmental and Natural Resources Economics 2, no.3 (2019): 1-24. magiran.com/p2044518
حمیدرضا ارباب، حمید آماده، معصومه سادات سجادی، (1398). 'تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران'، مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، 2(3)، صص.1-24. magiran.com/p2044518
Hamidreza Arbab , (2019). 'Investigation of the Relation between Causality of Social Capital and CO2 Emission in Iran in the Period of (1978-2009)', Journal of Environmental and Natural Resources Economics, 2(3), pp.1-24. magiran.com/p2044518
حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ معصومه سادات سجادی. "تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران". مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، 2 ،3 ، 1398، 1-24. magiran.com/p2044518
Hamidreza Arbab . "Investigation of the Relation between Causality of Social Capital and CO2 Emission in Iran in the Period of (1978-2009)", Journal of Environmental and Natural Resources Economics, 2, 3, 2019, 1-24. magiran.com/p2044518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال