ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ستایشی اظهری، رعنا حاجی علیلو، عباس حبیب زاده، (1398). روابط ساختاری سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانش آموزان: نقش میانجیگری عزت نفس، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 18، 53-60. magiran.com/p2044593
Mohammad Setayeshi Azhari, Rana Hajialilou, Abbas Habibzade, (2019). The Structural Relationship of Attachment Styles and Aggression in students: The Mediating Role of Self-steam, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 18, 53-60. magiran.com/p2044593
محمد ستایشی اظهری، رعنا حاجی علیلو، عباس حبیب زاده، روابط ساختاری سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانش آموزان: نقش میانجیگری عزت نفس. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1398؛ 18: 53-60. magiran.com/p2044593
Mohammad Setayeshi Azhari, Rana Hajialilou, Abbas Habibzade, The Structural Relationship of Attachment Styles and Aggression in students: The Mediating Role of Self-steam, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 2019; 18: 53-60. magiran.com/p2044593
محمد ستایشی اظهری، رعنا حاجی علیلو، عباس حبیب زاده، "روابط ساختاری سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانش آموزان: نقش میانجیگری عزت نفس"، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ،18 (1398): 53-60. magiran.com/p2044593
Mohammad Setayeshi Azhari, Rana Hajialilou, Abbas Habibzade, "The Structural Relationship of Attachment Styles and Aggression in students: The Mediating Role of Self-steam", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality no. 18 (2019): 53-60. magiran.com/p2044593
محمد ستایشی اظهری، رعنا حاجی علیلو، عباس حبیب زاده، (1398). 'روابط ساختاری سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانش آموزان: نقش میانجیگری عزت نفس'، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 18، صص.53-60. magiran.com/p2044593
Mohammad Setayeshi Azhari, Rana Hajialilou, Abbas Habibzade, (2019). 'The Structural Relationship of Attachment Styles and Aggression in students: The Mediating Role of Self-steam', Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 18, pp.53-60. magiran.com/p2044593
محمد ستایشی اظهری؛ رعنا حاجی علیلو؛ عباس حبیب زاده. "روابط ساختاری سبک های دلبستگی و پرخاشگری در دانش آموزان: نقش میانجیگری عزت نفس". نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 18 ، 1398، 53-60. magiran.com/p2044593
Mohammad Setayeshi Azhari; Rana Hajialilou; Abbas Habibzade. "The Structural Relationship of Attachment Styles and Aggression in students: The Mediating Role of Self-steam", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 18, 2019, 53-60. magiran.com/p2044593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال