ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا عبدی، ریحانه حاجی شعبانی، (1398). نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 18، 203-212. magiran.com/p2044607
Reza Abdi, Reyhaneh Hajishabani, (2019). The role of experiential avoidance, mindfulness and anxiety sensitivity as transdiagnostic factors in prediction of emotional disorder, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 18, 203-212. magiran.com/p2044607
رضا عبدی، ریحانه حاجی شعبانی، نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1398؛ 18: 203-212. magiran.com/p2044607
Reza Abdi, Reyhaneh Hajishabani, The role of experiential avoidance, mindfulness and anxiety sensitivity as transdiagnostic factors in prediction of emotional disorder, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 2019; 18: 203-212. magiran.com/p2044607
رضا عبدی، ریحانه حاجی شعبانی، "نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی"، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ،18 (1398): 203-212. magiran.com/p2044607
Reza Abdi, Reyhaneh Hajishabani, "The role of experiential avoidance, mindfulness and anxiety sensitivity as transdiagnostic factors in prediction of emotional disorder", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality no. 18 (2019): 203-212. magiran.com/p2044607
رضا عبدی، ریحانه حاجی شعبانی، (1398). 'نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی'، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 18، صص.203-212. magiran.com/p2044607
Reza Abdi, Reyhaneh Hajishabani, (2019). 'The role of experiential avoidance, mindfulness and anxiety sensitivity as transdiagnostic factors in prediction of emotional disorder', Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 18, pp.203-212. magiran.com/p2044607
رضا عبدی؛ ریحانه حاجی شعبانی. "نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی". نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 18 ، 1398، 203-212. magiran.com/p2044607
Reza Abdi; Reyhaneh Hajishabani. "The role of experiential avoidance, mindfulness and anxiety sensitivity as transdiagnostic factors in prediction of emotional disorder", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 18, 2019, 203-212. magiran.com/p2044607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال