ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز ساسانی، مرجان فرجاه، (1397). کاربرد آموزشی ویدیوهای بارگذاری شده از اینترنت جهت کلاس های زبان فرانسه، مجله زبان پژوهی فرانسه، 1(1)، 127-143. magiran.com/p2044635
Farnaz SASSANI, Marjan FARJAH, (2018). Usage pédagogique des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de français, Journal of Research en Langue Francaise, 1(1), 127-143. magiran.com/p2044635
فرناز ساسانی، مرجان فرجاه، کاربرد آموزشی ویدیوهای بارگذاری شده از اینترنت جهت کلاس های زبان فرانسه. مجله زبان پژوهی فرانسه، 1397؛ 1(1): 127-143. magiran.com/p2044635
Farnaz SASSANI, Marjan FARJAH, Usage pédagogique des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de français, Journal of Research en Langue Francaise, 2018; 1(1): 127-143. magiran.com/p2044635
فرناز ساسانی، مرجان فرجاه، "کاربرد آموزشی ویدیوهای بارگذاری شده از اینترنت جهت کلاس های زبان فرانسه"، مجله زبان پژوهی فرانسه 1، شماره 1 (1397): 127-143. magiran.com/p2044635
Farnaz SASSANI, Marjan FARJAH, "Usage pédagogique des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de français", Journal of Research en Langue Francaise 1, no.1 (2018): 127-143. magiran.com/p2044635
فرناز ساسانی، مرجان فرجاه، (1397). 'کاربرد آموزشی ویدیوهای بارگذاری شده از اینترنت جهت کلاس های زبان فرانسه'، مجله زبان پژوهی فرانسه، 1(1)، صص.127-143. magiran.com/p2044635
Farnaz SASSANI, Marjan FARJAH, (2018). 'Usage pédagogique des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de français', Journal of Research en Langue Francaise, 1(1), pp.127-143. magiran.com/p2044635
فرناز ساسانی؛ مرجان فرجاه. "کاربرد آموزشی ویدیوهای بارگذاری شده از اینترنت جهت کلاس های زبان فرانسه". مجله زبان پژوهی فرانسه، 1 ،1 ، 1397، 127-143. magiran.com/p2044635
Farnaz SASSANI; Marjan FARJAH. "Usage pédagogique des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de français", Journal of Research en Langue Francaise, 1, 1, 2018, 127-143. magiran.com/p2044635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال