ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین اشرف، بهروز عبدلی، رضا خسروآبادی، علیرضا فارسی، (1398). تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون‎های آینه‎ای، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، 132-140. magiran.com/p2044637
Ramin Ashraf , Behrouz Abdoli, Reza Khosrowabadi, Alireza Farsi, (2019). Effects of model type on mirror neurons activity during a motor skill observation, Advances in Cognitive Science, 21(2), 132-140. magiran.com/p2044637
رامین اشرف، بهروز عبدلی، رضا خسروآبادی، علیرضا فارسی، تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون‎های آینه‎ای. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(2): 132-140. magiran.com/p2044637
Ramin Ashraf , Behrouz Abdoli, Reza Khosrowabadi, Alireza Farsi, Effects of model type on mirror neurons activity during a motor skill observation, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(2): 132-140. magiran.com/p2044637
رامین اشرف، بهروز عبدلی، رضا خسروآبادی، علیرضا فارسی، "تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون‎های آینه‎ای"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 2 (1398): 132-140. magiran.com/p2044637
Ramin Ashraf , Behrouz Abdoli, Reza Khosrowabadi, Alireza Farsi, "Effects of model type on mirror neurons activity during a motor skill observation", Advances in Cognitive Science 21, no.2 (2019): 132-140. magiran.com/p2044637
رامین اشرف، بهروز عبدلی، رضا خسروآبادی، علیرضا فارسی، (1398). 'تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون‎های آینه‎ای'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، صص.132-140. magiran.com/p2044637
Ramin Ashraf , Behrouz Abdoli, Reza Khosrowabadi, Alireza Farsi, (2019). 'Effects of model type on mirror neurons activity during a motor skill observation', Advances in Cognitive Science, 21(2), pp.132-140. magiran.com/p2044637
رامین اشرف؛ بهروز عبدلی؛ رضا خسروآبادی؛ علیرضا فارسی. "تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون های آینه ای حین مشاهده یک مهارت حرکتی تاثیر نوع الگو بر فعالیت نورون‎های آینه‎ای". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،2 ، 1398، 132-140. magiran.com/p2044637
Ramin Ashraf ; Behrouz Abdoli; Reza Khosrowabadi; Alireza Farsi. "Effects of model type on mirror neurons activity during a motor skill observation", Advances in Cognitive Science, 21, 2, 2019, 132-140. magiran.com/p2044637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال