ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیدا اصلانی فر، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی، (1398). نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، 41-51. magiran.com/p2044641
Lida Aslanifar, Sheida Sodagar, Maryam Bahrami Hidaji, (2019). Mediation role of cognitive regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing methadone maintenance therapy, Advances in Cognitive Science, 21(2), 41-51. magiran.com/p2044641
لیدا اصلانی فر، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی، نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(2): 41-51. magiran.com/p2044641
Lida Aslanifar, Sheida Sodagar, Maryam Bahrami Hidaji, Mediation role of cognitive regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing methadone maintenance therapy, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(2): 41-51. magiran.com/p2044641
لیدا اصلانی فر، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی، "نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 2 (1398): 41-51. magiran.com/p2044641
Lida Aslanifar, Sheida Sodagar, Maryam Bahrami Hidaji, "Mediation role of cognitive regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing methadone maintenance therapy", Advances in Cognitive Science 21, no.2 (2019): 41-51. magiran.com/p2044641
لیدا اصلانی فر، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی، (1398). 'نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، صص.41-51. magiran.com/p2044641
Lida Aslanifar, Sheida Sodagar, Maryam Bahrami Hidaji, (2019). 'Mediation role of cognitive regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing methadone maintenance therapy', Advances in Cognitive Science, 21(2), pp.41-51. magiran.com/p2044641
لیدا اصلانی فر؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی. "نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،2 ، 1398، 41-51. magiran.com/p2044641
Lida Aslanifar; Sheida Sodagar; Maryam Bahrami Hidaji. "Mediation role of cognitive regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing methadone maintenance therapy", Advances in Cognitive Science, 21, 2, 2019, 41-51. magiran.com/p2044641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال