ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرستو حریری، هایده صابری، خدیجه ابوالمعالی، (1398). تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکلات خواندن، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، 52-60. magiran.com/p2044642
Parastoo Hariri, Hayedeh Saberi, Khadijeh Abolmaali, (2019). The impact of phonological awareness training on working memory in children with reading, Advances in Cognitive Science, 21(2), 52-60. magiran.com/p2044642
پرستو حریری، هایده صابری، خدیجه ابوالمعالی، تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکلات خواندن. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(2): 52-60. magiran.com/p2044642
Parastoo Hariri, Hayedeh Saberi, Khadijeh Abolmaali, The impact of phonological awareness training on working memory in children with reading, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(2): 52-60. magiran.com/p2044642
پرستو حریری، هایده صابری، خدیجه ابوالمعالی، "تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکلات خواندن"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 2 (1398): 52-60. magiran.com/p2044642
Parastoo Hariri, Hayedeh Saberi, Khadijeh Abolmaali, "The impact of phonological awareness training on working memory in children with reading", Advances in Cognitive Science 21, no.2 (2019): 52-60. magiran.com/p2044642
پرستو حریری، هایده صابری، خدیجه ابوالمعالی، (1398). 'تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکلات خواندن'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، صص.52-60. magiran.com/p2044642
Parastoo Hariri, Hayedeh Saberi, Khadijeh Abolmaali, (2019). 'The impact of phonological awareness training on working memory in children with reading', Advances in Cognitive Science, 21(2), pp.52-60. magiran.com/p2044642
پرستو حریری؛ هایده صابری؛ خدیجه ابوالمعالی. "تاثیر آموزش آگاهی واجی بر حافظه کاری در دانش آموزان با مشکلات خواندن". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،2 ، 1398، 52-60. magiran.com/p2044642
Parastoo Hariri; Hayedeh Saberi; Khadijeh Abolmaali. "The impact of phonological awareness training on working memory in children with reading", Advances in Cognitive Science, 21, 2, 2019, 52-60. magiran.com/p2044642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال