ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احترام قاسمی، رخساره بادامی، زهره مشکاتی، (1398). اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، 83-93. magiran.com/p2044645
Ehteram Ghasemi, Rokhsareh Badami, Zohre Meshkati, (2019). The effect of Rhythmic-Musical Exercises on Visual Perception and Executive Function of 8-10 Year Old Children with Dyslexia, Advances in Cognitive Science, 21(2), 83-93. magiran.com/p2044645
احترام قاسمی، رخساره بادامی، زهره مشکاتی، اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(2): 83-93. magiran.com/p2044645
Ehteram Ghasemi, Rokhsareh Badami, Zohre Meshkati, The effect of Rhythmic-Musical Exercises on Visual Perception and Executive Function of 8-10 Year Old Children with Dyslexia, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(2): 83-93. magiran.com/p2044645
احترام قاسمی، رخساره بادامی، زهره مشکاتی، "اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 2 (1398): 83-93. magiran.com/p2044645
Ehteram Ghasemi, Rokhsareh Badami, Zohre Meshkati, "The effect of Rhythmic-Musical Exercises on Visual Perception and Executive Function of 8-10 Year Old Children with Dyslexia", Advances in Cognitive Science 21, no.2 (2019): 83-93. magiran.com/p2044645
احترام قاسمی، رخساره بادامی، زهره مشکاتی، (1398). 'اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، صص.83-93. magiran.com/p2044645
Ehteram Ghasemi, Rokhsareh Badami, Zohre Meshkati, (2019). 'The effect of Rhythmic-Musical Exercises on Visual Perception and Executive Function of 8-10 Year Old Children with Dyslexia', Advances in Cognitive Science, 21(2), pp.83-93. magiran.com/p2044645
احترام قاسمی؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی. "اثر تمرینات ریتمیک_موسیقیایی بر ادراک بینایی و کارکرد اجرایی کودکان 10-8 سال نارساخوان". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،2 ، 1398، 83-93. magiran.com/p2044645
Ehteram Ghasemi; Rokhsareh Badami; Zohre Meshkati. "The effect of Rhythmic-Musical Exercises on Visual Perception and Executive Function of 8-10 Year Old Children with Dyslexia", Advances in Cognitive Science, 21, 2, 2019, 83-93. magiran.com/p2044645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال