ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نوری، فتانه اسمعیلی، سامان سیف پور، آناهیتا خرمی، سمیرا انور، محمود تلخابی، فاطمه بلبلی، ناهید نوریان، (1398). مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، 94-107. magiran.com/p2044646
Nouri Ali, Fataneh Esmaeili, Saman Seifpour, Anahita Khorami, Samira Anvar, Mahmoud Talkhabi, Fatemeh Bolbolli, Nahid Noorian, (2019). Effect of Socratic dialogic teaching on sixth grade students' attention and academic achievement, Advances in Cognitive Science, 21(2), 94-107. magiran.com/p2044646
علی نوری، فتانه اسمعیلی، سامان سیف پور، آناهیتا خرمی، سمیرا انور، محمود تلخابی، فاطمه بلبلی، ناهید نوریان، مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(2): 94-107. magiran.com/p2044646
Nouri Ali, Fataneh Esmaeili, Saman Seifpour, Anahita Khorami, Samira Anvar, Mahmoud Talkhabi, Fatemeh Bolbolli, Nahid Noorian, Effect of Socratic dialogic teaching on sixth grade students' attention and academic achievement, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(2): 94-107. magiran.com/p2044646
علی نوری، فتانه اسمعیلی، سامان سیف پور، آناهیتا خرمی، سمیرا انور، محمود تلخابی، فاطمه بلبلی، ناهید نوریان، "مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 2 (1398): 94-107. magiran.com/p2044646
Nouri Ali, Fataneh Esmaeili, Saman Seifpour, Anahita Khorami, Samira Anvar, Mahmoud Talkhabi, Fatemeh Bolbolli, Nahid Noorian, "Effect of Socratic dialogic teaching on sixth grade students' attention and academic achievement", Advances in Cognitive Science 21, no.2 (2019): 94-107. magiran.com/p2044646
علی نوری، فتانه اسمعیلی، سامان سیف پور، آناهیتا خرمی، سمیرا انور، محمود تلخابی، فاطمه بلبلی، ناهید نوریان، (1398). 'مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(2)، صص.94-107. magiran.com/p2044646
Nouri Ali, Fataneh Esmaeili, Saman Seifpour, Anahita Khorami, Samira Anvar, Mahmoud Talkhabi, Fatemeh Bolbolli, Nahid Noorian, (2019). 'Effect of Socratic dialogic teaching on sixth grade students' attention and academic achievement', Advances in Cognitive Science, 21(2), pp.94-107. magiran.com/p2044646
علی نوری؛ فتانه اسمعیلی؛ سامان سیف پور؛ آناهیتا خرمی؛ سمیرا انور؛ محمود تلخابی؛ فاطمه بلبلی؛ ناهید نوریان. "مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،2 ، 1398، 94-107. magiran.com/p2044646
Nouri Ali; Fataneh Esmaeili; Saman Seifpour; Anahita Khorami; Samira Anvar; Mahmoud Talkhabi; Fatemeh Bolbolli; Nahid Noorian. "Effect of Socratic dialogic teaching on sixth grade students' attention and academic achievement", Advances in Cognitive Science, 21, 2, 2019, 94-107. magiran.com/p2044646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال