ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان شیخعلی پور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، (1398). ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه فرنگی (L. Solanum lycopersicum)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، 383-401. magiran.com/p2045103
peyman sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar, Mohammad Reza Sarikhani, (2019). Evaluation the Effect of Inoculation Time of Plant Growth Promoting Rhizobacteira on Macroelements Uptake and Yield of Tomato (Solanum lycopersicum L), Agroecology journal, 11(2), 383-401. magiran.com/p2045103
پیمان شیخعلی پور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه فرنگی (L. Solanum lycopersicum). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 383-401. magiran.com/p2045103
peyman sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar, Mohammad Reza Sarikhani, Evaluation the Effect of Inoculation Time of Plant Growth Promoting Rhizobacteira on Macroelements Uptake and Yield of Tomato (Solanum lycopersicum L), Agroecology journal, 2019; 11(2): 383-401. magiran.com/p2045103
پیمان شیخعلی پور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، "ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه فرنگی (L. Solanum lycopersicum)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 383-401. magiran.com/p2045103
peyman sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar, Mohammad Reza Sarikhani, "Evaluation the Effect of Inoculation Time of Plant Growth Promoting Rhizobacteira on Macroelements Uptake and Yield of Tomato (Solanum lycopersicum L)", Agroecology journal 11, no.2 (2019): 383-401. magiran.com/p2045103
پیمان شیخعلی پور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، (1398). 'ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه فرنگی (L. Solanum lycopersicum)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، صص.383-401. magiran.com/p2045103
peyman sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar, Mohammad Reza Sarikhani, (2019). 'Evaluation the Effect of Inoculation Time of Plant Growth Promoting Rhizobacteira on Macroelements Uptake and Yield of Tomato (Solanum lycopersicum L)', Agroecology journal, 11(2), pp.383-401. magiran.com/p2045103
پیمان شیخعلی پور؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمدرضا ساریخانی. "ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه فرنگی (L. Solanum lycopersicum)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 383-401. magiran.com/p2045103
peyman sheikhalipour; Saheb Ali Bolandndnazar; Mohammad Reza Sarikhani. "Evaluation the Effect of Inoculation Time of Plant Growth Promoting Rhizobacteira on Macroelements Uptake and Yield of Tomato (Solanum lycopersicum L)", Agroecology journal, 11, 2, 2019, 383-401. magiran.com/p2045103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال