ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد مشکانی، محمد کافی، سرور خرم دل، فاطمه معلم بنهنگی، (1398). اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص های رشدی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، 543-560. magiran.com/p2045228
J. Meshkani, M. Kafi, Surur Khorramdel, F. Moallem Benhangi, (2019). Effect of intercropping rates of cumin (Cuminum cyminum L.) and Persian shallot (Allium altissimum Regel.) on their growth indices, Agroecology journal, 11(2), 543-560. magiran.com/p2045228
جواد مشکانی، محمد کافی، سرور خرم دل، فاطمه معلم بنهنگی، اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص های رشدی. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 543-560. magiran.com/p2045228
J. Meshkani, M. Kafi, Surur Khorramdel, F. Moallem Benhangi, Effect of intercropping rates of cumin (Cuminum cyminum L.) and Persian shallot (Allium altissimum Regel.) on their growth indices, Agroecology journal, 2019; 11(2): 543-560. magiran.com/p2045228
جواد مشکانی، محمد کافی، سرور خرم دل، فاطمه معلم بنهنگی، "اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص های رشدی"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 543-560. magiran.com/p2045228
J. Meshkani, M. Kafi, Surur Khorramdel, F. Moallem Benhangi, "Effect of intercropping rates of cumin (Cuminum cyminum L.) and Persian shallot (Allium altissimum Regel.) on their growth indices", Agroecology journal 11, no.2 (2019): 543-560. magiran.com/p2045228
جواد مشکانی، محمد کافی، سرور خرم دل، فاطمه معلم بنهنگی، (1398). 'اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص های رشدی'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، صص.543-560. magiran.com/p2045228
J. Meshkani, M. Kafi, Surur Khorramdel, F. Moallem Benhangi, (2019). 'Effect of intercropping rates of cumin (Cuminum cyminum L.) and Persian shallot (Allium altissimum Regel.) on their growth indices', Agroecology journal, 11(2), pp.543-560. magiran.com/p2045228
جواد مشکانی؛ محمد کافی؛ سرور خرم دل؛ فاطمه معلم بنهنگی. "اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص های رشدی". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 543-560. magiran.com/p2045228
J. Meshkani; M. Kafi; Surur Khorramdel; F. Moallem Benhangi. "Effect of intercropping rates of cumin (Cuminum cyminum L.) and Persian shallot (Allium altissimum Regel.) on their growth indices", Agroecology journal, 11, 2, 2019, 543-560. magiran.com/p2045228
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال