ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا جعفری، علیرضا کوچکی، (1398). ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، 655-671. magiran.com/p2045256
leila jafari, alireza koocheki, mehdi Nassiri Mahallati, (2019). Evaluation of Nitrogen Efficiency for Cereal Crop Cultivars in Iran Based on the Historical Course of their Release: 1- Wheat (Triticum aestivum L.), Agroecology journal, 11(2), 655-671. magiran.com/p2045256
لیلا جعفری، علیرضا کوچکی، ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 655-671. magiran.com/p2045256
leila jafari, alireza koocheki, mehdi Nassiri Mahallati, Evaluation of Nitrogen Efficiency for Cereal Crop Cultivars in Iran Based on the Historical Course of their Release: 1- Wheat (Triticum aestivum L.), Agroecology journal, 2019; 11(2): 655-671. magiran.com/p2045256
لیلا جعفری، علیرضا کوچکی، "ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 655-671. magiran.com/p2045256
leila jafari, alireza koocheki, mehdi Nassiri Mahallati, "Evaluation of Nitrogen Efficiency for Cereal Crop Cultivars in Iran Based on the Historical Course of their Release: 1- Wheat (Triticum aestivum L.)", Agroecology journal 11, no.2 (2019): 655-671. magiran.com/p2045256
لیلا جعفری، علیرضا کوچکی، (1398). 'ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، صص.655-671. magiran.com/p2045256
leila jafari, alireza koocheki, mehdi Nassiri Mahallati, (2019). 'Evaluation of Nitrogen Efficiency for Cereal Crop Cultivars in Iran Based on the Historical Course of their Release: 1- Wheat (Triticum aestivum L.)', Agroecology journal, 11(2), pp.655-671. magiran.com/p2045256
لیلا جعفری؛ علیرضا کوچکی. "ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 655-671. magiran.com/p2045256
leila jafari; alireza koocheki; mehdi Nassiri Mahallati. "Evaluation of Nitrogen Efficiency for Cereal Crop Cultivars in Iran Based on the Historical Course of their Release: 1- Wheat (Triticum aestivum L.)", Agroecology journal, 11, 2, 2019, 655-671. magiran.com/p2045256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال