ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، ال ناز ابراهیمیان، جواد شباهنگ، (1398). ارزیابی تاثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، 687-701. magiran.com/p2045262
A. Koocheki, Surur Khorramdel, E. Ebrahimian, J. Shabahang, (2019). Evaluation of planting patterns and fertilizer treatments on growth and flower and seed yield of mallow (Malva sylvestris L.) as a medicinal plant, Agroecology journal, 11(2), 687-701. magiran.com/p2045262
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، ال ناز ابراهیمیان، جواد شباهنگ، ارزیابی تاثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 687-701. magiran.com/p2045262
A. Koocheki, Surur Khorramdel, E. Ebrahimian, J. Shabahang, Evaluation of planting patterns and fertilizer treatments on growth and flower and seed yield of mallow (Malva sylvestris L.) as a medicinal plant, Agroecology journal, 2019; 11(2): 687-701. magiran.com/p2045262
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، ال ناز ابراهیمیان، جواد شباهنگ، "ارزیابی تاثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 687-701. magiran.com/p2045262
A. Koocheki, Surur Khorramdel, E. Ebrahimian, J. Shabahang, "Evaluation of planting patterns and fertilizer treatments on growth and flower and seed yield of mallow (Malva sylvestris L.) as a medicinal plant", Agroecology journal 11, no.2 (2019): 687-701. magiran.com/p2045262
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، ال ناز ابراهیمیان، جواد شباهنگ، (1398). 'ارزیابی تاثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(2)، صص.687-701. magiran.com/p2045262
A. Koocheki, Surur Khorramdel, E. Ebrahimian, J. Shabahang, (2019). 'Evaluation of planting patterns and fertilizer treatments on growth and flower and seed yield of mallow (Malva sylvestris L.) as a medicinal plant', Agroecology journal, 11(2), pp.687-701. magiran.com/p2045262
علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ ال ناز ابراهیمیان؛ جواد شباهنگ. "ارزیابی تاثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 687-701. magiran.com/p2045262
A. Koocheki; Surur Khorramdel; E. Ebrahimian; J. Shabahang. "Evaluation of planting patterns and fertilizer treatments on growth and flower and seed yield of mallow (Malva sylvestris L.) as a medicinal plant", Agroecology journal, 11, 2, 2019, 687-701. magiran.com/p2045262
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال