ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزتاللهقدم پور، فریده میرزایی، سما جدیدی، مهدی یوسف وند، زلیخا زارعی، (1398). بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(3)، 230-240. magiran.com/p2045328
Ezatollah Ghadampour, Farideh Mirzaeii, Sama Jadidi, Mahdi Yousefvand , Zoleikha Zarei, (2019). The Effectiveness of Teacher Feed backs in the Education Form of Acceptance and Functional Commitment on Coping Strategies, Educational Developement of Jundishapur, 10(3), 230-240. magiran.com/p2045328
عزتاللهقدم پور، فریده میرزایی، سما جدیدی، مهدی یوسف وند، زلیخا زارعی، بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1398؛ 10(3): 230-240. magiran.com/p2045328
Ezatollah Ghadampour, Farideh Mirzaeii, Sama Jadidi, Mahdi Yousefvand , Zoleikha Zarei, The Effectiveness of Teacher Feed backs in the Education Form of Acceptance and Functional Commitment on Coping Strategies, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 10(3): 230-240. magiran.com/p2045328
عزتاللهقدم پور، فریده میرزایی، سما جدیدی، مهدی یوسف وند، زلیخا زارعی، "بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 10، شماره 3 (1398): 230-240. magiran.com/p2045328
Ezatollah Ghadampour, Farideh Mirzaeii, Sama Jadidi, Mahdi Yousefvand , Zoleikha Zarei, "The Effectiveness of Teacher Feed backs in the Education Form of Acceptance and Functional Commitment on Coping Strategies", Educational Developement of Jundishapur 10, no.3 (2019): 230-240. magiran.com/p2045328
عزتاللهقدم پور، فریده میرزایی، سما جدیدی، مهدی یوسف وند، زلیخا زارعی، (1398). 'بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(3)، صص.230-240. magiran.com/p2045328
Ezatollah Ghadampour, Farideh Mirzaeii, Sama Jadidi, Mahdi Yousefvand , Zoleikha Zarei, (2019). 'The Effectiveness of Teacher Feed backs in the Education Form of Acceptance and Functional Commitment on Coping Strategies', Educational Developement of Jundishapur, 10(3), pp.230-240. magiran.com/p2045328
عزتاللهقدم پور؛ فریده میرزایی؛ سما جدیدی؛ مهدی یوسف وند؛ زلیخا زارعی. "بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله ای". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10 ،3 ، 1398، 230-240. magiran.com/p2045328
Ezatollah Ghadampour; Farideh Mirzaeii; Sama Jadidi; Mahdi Yousefvand ; Zoleikha Zarei. "The Effectiveness of Teacher Feed backs in the Education Form of Acceptance and Functional Commitment on Coping Strategies", Educational Developement of Jundishapur, 10, 3, 2019, 230-240. magiran.com/p2045328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال