ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس شعاعی گمچی، علیرضا شوهانی، رحمان ذبیحی، (1398). بررسی میزان تاثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد های دینی نویسندگان رمان های دفاع مقدس، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، 26-50. magiran.com/p2045332
Younes Shoaei Gamchi, Alireza Shohani , (2019). Investigating the Impact of the Islamic Revolution on the Religious Approaches of Writers of Holy Defense Novels, Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), 26-50. magiran.com/p2045332
یونس شعاعی گمچی، علیرضا شوهانی، رحمان ذبیحی، بررسی میزان تاثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد های دینی نویسندگان رمان های دفاع مقدس. نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 1398؛ 8(29): 26-50. magiran.com/p2045332
Younes Shoaei Gamchi, Alireza Shohani , Investigating the Impact of the Islamic Revolution on the Religious Approaches of Writers of Holy Defense Novels, Journal of Islamic Revolution Research, 2019; 8(29): 26-50. magiran.com/p2045332
یونس شعاعی گمچی، علیرضا شوهانی، رحمان ذبیحی، "بررسی میزان تاثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد های دینی نویسندگان رمان های دفاع مقدس"، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 8، شماره 29 (1398): 26-50. magiran.com/p2045332
Younes Shoaei Gamchi, Alireza Shohani , "Investigating the Impact of the Islamic Revolution on the Religious Approaches of Writers of Holy Defense Novels", Journal of Islamic Revolution Research 8, no.29 (2019): 26-50. magiran.com/p2045332
یونس شعاعی گمچی، علیرضا شوهانی، رحمان ذبیحی، (1398). 'بررسی میزان تاثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد های دینی نویسندگان رمان های دفاع مقدس'، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، صص.26-50. magiran.com/p2045332
Younes Shoaei Gamchi, Alireza Shohani , (2019). 'Investigating the Impact of the Islamic Revolution on the Religious Approaches of Writers of Holy Defense Novels', Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), pp.26-50. magiran.com/p2045332
یونس شعاعی گمچی؛ علیرضا شوهانی؛ رحمان ذبیحی. "بررسی میزان تاثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد های دینی نویسندگان رمان های دفاع مقدس". نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8 ،29 ، 1398، 26-50. magiran.com/p2045332
Younes Shoaei Gamchi; Alireza Shohani . "Investigating the Impact of the Islamic Revolution on the Religious Approaches of Writers of Holy Defense Novels", Journal of Islamic Revolution Research, 8, 29, 2019, 26-50. magiran.com/p2045332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال