ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا شاه علی، (1398). شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، 74-97. magiran.com/p2045334
Ahmadreza Shahali , (2019). Different ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran lawDifferent ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran law, Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), 74-97. magiran.com/p2045334
احمدرضا شاه علی، شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 1398؛ 8(29): 74-97. magiran.com/p2045334
Ahmadreza Shahali , Different ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran lawDifferent ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran law, Journal of Islamic Revolution Research, 2019; 8(29): 74-97. magiran.com/p2045334
احمدرضا شاه علی، "شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 8، شماره 29 (1398): 74-97. magiran.com/p2045334
Ahmadreza Shahali , "Different ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran lawDifferent ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran law", Journal of Islamic Revolution Research 8, no.29 (2019): 74-97. magiran.com/p2045334
احمدرضا شاه علی، (1398). 'شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، صص.74-97. magiran.com/p2045334
Ahmadreza Shahali , (2019). 'Different ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran lawDifferent ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran law', Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), pp.74-97. magiran.com/p2045334
احمدرضا شاه علی. "شیوه های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران". نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8 ،29 ، 1398، 74-97. magiran.com/p2045334
Ahmadreza Shahali . "Different ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran lawDifferent ways and constraints in Islamic democratic system from the perspective of Islamic Republic of Iran law", Journal of Islamic Revolution Research, 8, 29, 2019, 74-97. magiran.com/p2045334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال