ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله سپهری، مصیب عباسی، سید حسن حسینی آهنگری، (1398). پیامدهای تقابل ایران و آمریکا، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، 126-149. magiran.com/p2045336
Yaddollah Sepehri , Mosayeb Abbasi, Seyed Hasan Hoseini Ahangari, (2019). Consequences of the Iran-US confrontation, Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), 126-149. magiran.com/p2045336
یدالله سپهری، مصیب عباسی، سید حسن حسینی آهنگری، پیامدهای تقابل ایران و آمریکا. نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 1398؛ 8(29): 126-149. magiran.com/p2045336
Yaddollah Sepehri , Mosayeb Abbasi, Seyed Hasan Hoseini Ahangari, Consequences of the Iran-US confrontation, Journal of Islamic Revolution Research, 2019; 8(29): 126-149. magiran.com/p2045336
یدالله سپهری، مصیب عباسی، سید حسن حسینی آهنگری، "پیامدهای تقابل ایران و آمریکا"، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 8، شماره 29 (1398): 126-149. magiran.com/p2045336
Yaddollah Sepehri , Mosayeb Abbasi, Seyed Hasan Hoseini Ahangari, "Consequences of the Iran-US confrontation", Journal of Islamic Revolution Research 8, no.29 (2019): 126-149. magiran.com/p2045336
یدالله سپهری، مصیب عباسی، سید حسن حسینی آهنگری، (1398). 'پیامدهای تقابل ایران و آمریکا'، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، صص.126-149. magiran.com/p2045336
Yaddollah Sepehri , Mosayeb Abbasi, Seyed Hasan Hoseini Ahangari, (2019). 'Consequences of the Iran-US confrontation', Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), pp.126-149. magiran.com/p2045336
یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری. "پیامدهای تقابل ایران و آمریکا". نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8 ،29 ، 1398، 126-149. magiran.com/p2045336
Yaddollah Sepehri ; Mosayeb Abbasi; Seyed Hasan Hoseini Ahangari. "Consequences of the Iran-US confrontation", Journal of Islamic Revolution Research, 8, 29, 2019, 126-149. magiran.com/p2045336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال