ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بی بی صدیقه مکی، علی مظهر قراملکی، سعید نظری توکلی، (1398). امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 51(3)، 205-224. magiran.com/p2045351
Bibi Sedigheh Makki , Ali Mazhar Gharamaleki, Saeid Nazari Tavakkoli, (2019). Feasibility of Rejecting Sexual Cells and the Fetus and Its Consequences in Imamite Jurisprudence, Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law, 51(3), 205-224. magiran.com/p2045351
بی بی صدیقه مکی، علی مظهر قراملکی، سعید نظری توکلی، امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه. نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1398؛ 51(3): 205-224. magiran.com/p2045351
Bibi Sedigheh Makki , Ali Mazhar Gharamaleki, Saeid Nazari Tavakkoli, Feasibility of Rejecting Sexual Cells and the Fetus and Its Consequences in Imamite Jurisprudence, Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law, 2019; 51(3): 205-224. magiran.com/p2045351
بی بی صدیقه مکی، علی مظهر قراملکی، سعید نظری توکلی، "امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه"، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 51، شماره 3 (1398): 205-224. magiran.com/p2045351
Bibi Sedigheh Makki , Ali Mazhar Gharamaleki, Saeid Nazari Tavakkoli, "Feasibility of Rejecting Sexual Cells and the Fetus and Its Consequences in Imamite Jurisprudence", Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law 51, no.3 (2019): 205-224. magiran.com/p2045351
بی بی صدیقه مکی، علی مظهر قراملکی، سعید نظری توکلی، (1398). 'امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه'، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 51(3)، صص.205-224. magiran.com/p2045351
Bibi Sedigheh Makki , Ali Mazhar Gharamaleki, Saeid Nazari Tavakkoli, (2019). 'Feasibility of Rejecting Sexual Cells and the Fetus and Its Consequences in Imamite Jurisprudence', Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law, 51(3), pp.205-224. magiran.com/p2045351
بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی. "امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه". نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 51 ،3 ، 1398، 205-224. magiran.com/p2045351
Bibi Sedigheh Makki ; Ali Mazhar Gharamaleki; Saeid Nazari Tavakkoli. "Feasibility of Rejecting Sexual Cells and the Fetus and Its Consequences in Imamite Jurisprudence", Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law, 51, 3, 2019, 205-224. magiran.com/p2045351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال