ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان، (1398). دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9(27)، 169-202. magiran.com/p2045363
Seyed Mohammad Mirkamali , Mohammad Reza Keramati, Mahboubeh Arefi, Faranak Mokhtarian, (2019). Learning Outcomes at the PhD level of Educational Administration, from the Viewpoint of the Faculty Members and Employers: a Qualitative Research, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 9(27), 169-202. magiran.com/p2045363
سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان، دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1398؛ 9(27): 169-202. magiran.com/p2045363
Seyed Mohammad Mirkamali , Mohammad Reza Keramati, Mahboubeh Arefi, Faranak Mokhtarian, Learning Outcomes at the PhD level of Educational Administration, from the Viewpoint of the Faculty Members and Employers: a Qualitative Research, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 2019; 9(27): 169-202. magiran.com/p2045363
سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان، "دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی"، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9، شماره 27 (1398): 169-202. magiran.com/p2045363
Seyed Mohammad Mirkamali , Mohammad Reza Keramati, Mahboubeh Arefi, Faranak Mokhtarian, "Learning Outcomes at the PhD level of Educational Administration, from the Viewpoint of the Faculty Members and Employers: a Qualitative Research", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies 9, no.27 (2019): 169-202. magiran.com/p2045363
سید محمد میرکمالی، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان، (1398). 'دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی'، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9(27)، صص.169-202. magiran.com/p2045363
Seyed Mohammad Mirkamali , Mohammad Reza Keramati, Mahboubeh Arefi, Faranak Mokhtarian, (2019). 'Learning Outcomes at the PhD level of Educational Administration, from the Viewpoint of the Faculty Members and Employers: a Qualitative Research', Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 9(27), pp.169-202. magiran.com/p2045363
سید محمد میرکمالی؛ محمدرضا کرامتی؛ محبوبه عارفی؛ فرانک مختاریان. "دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی". فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9 ،27 ، 1398، 169-202. magiran.com/p2045363
Seyed Mohammad Mirkamali ; Mohammad Reza Keramati; Mahboubeh Arefi; Faranak Mokhtarian. "Learning Outcomes at the PhD level of Educational Administration, from the Viewpoint of the Faculty Members and Employers: a Qualitative Research", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 9, 27, 2019, 169-202. magiran.com/p2045363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال