ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده ساکی انتظامی، محمد رسول یوسفوند، سید احمد حسینی کازرونی، (1398). تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 11(40)، 29-42. magiran.com/p2045391
Saeideh Saki Entezami , Mohammad Rasol Yousefvand, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, (2019). Allegoric in Mirza Habib Khorasani’s Poem, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 11(40), 29-42. magiran.com/p2045391
سعیده ساکی انتظامی، محمد رسول یوسفوند، سید احمد حسینی کازرونی، تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی. فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 1398؛ 11(40): 29-42. magiran.com/p2045391
Saeideh Saki Entezami , Mohammad Rasol Yousefvand, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, Allegoric in Mirza Habib Khorasani’s Poem, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 2019; 11(40): 29-42. magiran.com/p2045391
سعیده ساکی انتظامی، محمد رسول یوسفوند، سید احمد حسینی کازرونی، "تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی"، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 11، شماره 40 (1398): 29-42. magiran.com/p2045391
Saeideh Saki Entezami , Mohammad Rasol Yousefvand, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, "Allegoric in Mirza Habib Khorasani’s Poem", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature 11, no.40 (2019): 29-42. magiran.com/p2045391
سعیده ساکی انتظامی، محمد رسول یوسفوند، سید احمد حسینی کازرونی، (1398). 'تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی'، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 11(40)، صص.29-42. magiran.com/p2045391
Saeideh Saki Entezami , Mohammad Rasol Yousefvand, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, (2019). 'Allegoric in Mirza Habib Khorasani’s Poem', Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 11(40), pp.29-42. magiran.com/p2045391
سعیده ساکی انتظامی؛ محمد رسول یوسفوند؛ سید احمد حسینی کازرونی. "تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی". فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 11 ،40 ، 1398، 29-42. magiran.com/p2045391
Saeideh Saki Entezami ; Mohammad Rasol Yousefvand; Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni. "Allegoric in Mirza Habib Khorasani’s Poem", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 11, 40, 2019, 29-42. magiran.com/p2045391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال