ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi, Hadi Zarafshan, Seyed Ali Mostafavi, Koorosh Kamali, Mehdi Rahgozar, Ameneh Ahmadi, Zahra Hooshyari, Seyyed Salman Alavi, Alia Shakiba, Maryam Salmanian, Parviz Molavi, Nasrin Sarraf, Seyed Kaveh Hojjat, Soleiman Mohammadzadeh, Shahrokh Amiri, Soroor Arman, Ahmad Ghanizadeh, (2019). Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study, Archives of Iranian Medicine, 22(10), 546-553. magiran.com/p2045439
Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi, Hadi Zarafshan, Seyed Ali Mostafavi, Koorosh Kamali, Mehdi Rahgozar, Ameneh Ahmadi, Zahra Hooshyari, Seyyed Salman Alavi, Alia Shakiba, Maryam Salmanian, Parviz Molavi, Nasrin Sarraf, Seyed Kaveh Hojjat, Soleiman Mohammadzadeh, Shahrokh Amiri, Soroor Arman, Ahmad Ghanizadeh, Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study, Archives of Iranian Medicine, 2019; 22(10): 546-553. magiran.com/p2045439
Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi, Hadi Zarafshan, Seyed Ali Mostafavi, Koorosh Kamali, Mehdi Rahgozar, Ameneh Ahmadi, Zahra Hooshyari, Seyyed Salman Alavi, Alia Shakiba, Maryam Salmanian, Parviz Molavi, Nasrin Sarraf, Seyed Kaveh Hojjat, Soleiman Mohammadzadeh, Shahrokh Amiri, Soroor Arman, Ahmad Ghanizadeh, "Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study", Archives of Iranian Medicine 22, no.10 (2019): 546-553. magiran.com/p2045439
Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi, Hadi Zarafshan, Seyed Ali Mostafavi, Koorosh Kamali, Mehdi Rahgozar, Ameneh Ahmadi, Zahra Hooshyari, Seyyed Salman Alavi, Alia Shakiba, Maryam Salmanian, Parviz Molavi, Nasrin Sarraf, Seyed Kaveh Hojjat, Soleiman Mohammadzadeh, Shahrokh Amiri, Soroor Arman, Ahmad Ghanizadeh, (2019). 'Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study', Archives of Iranian Medicine, 22(10), pp.546-553. magiran.com/p2045439
Mohammad Reza Mohammadi; Nastaran Ahmadi; Ali Khaleghi; Hadi Zarafshan; Seyed Ali Mostafavi; Koorosh Kamali; Mehdi Rahgozar; Ameneh Ahmadi; Zahra Hooshyari; Seyyed Salman Alavi; Alia Shakiba; Maryam Salmanian; Parviz Molavi; Nasrin Sarraf; Seyed Kaveh Hojjat; Soleiman Mohammadzadeh; Shahrokh Amiri; Soroor Arman; Ahmad Ghanizadeh. "Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study", Archives of Iranian Medicine, 22, 10, 2019, 546-553. magiran.com/p2045439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال