ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن کوثری پور، بهاره خسروی راد، نفیسه زارع فخریان، غلامعلی کارگر، (1398). شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، 1-18. magiran.com/p2045539
Mohsen Kosari Pour , Bahareh Khosravi Rad, Nafiseh Zare Fakhrian, Gholamali Karegar, (2019). Identifying the Relationship of Time Management and Creativity of Managers and Employees of theMinistry of Youth and Sports, , 2(6), 1-18. magiran.com/p2045539
محسن کوثری پور، بهاره خسروی راد، نفیسه زارع فخریان، غلامعلی کارگر، شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1398؛ 2(6): 1-18. magiran.com/p2045539
Mohsen Kosari Pour , Bahareh Khosravi Rad, Nafiseh Zare Fakhrian, Gholamali Karegar, Identifying the Relationship of Time Management and Creativity of Managers and Employees of theMinistry of Youth and Sports, , 2019; 2(6): 1-18. magiran.com/p2045539
محسن کوثری پور، بهاره خسروی راد، نفیسه زارع فخریان، غلامعلی کارگر، "شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2، شماره 6 (1398): 1-18. magiran.com/p2045539
Mohsen Kosari Pour , Bahareh Khosravi Rad, Nafiseh Zare Fakhrian, Gholamali Karegar, "Identifying the Relationship of Time Management and Creativity of Managers and Employees of theMinistry of Youth and Sports", 2, no.6 (2019): 1-18. magiran.com/p2045539
محسن کوثری پور، بهاره خسروی راد، نفیسه زارع فخریان، غلامعلی کارگر، (1398). 'شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، صص.1-18. magiran.com/p2045539
Mohsen Kosari Pour , Bahareh Khosravi Rad, Nafiseh Zare Fakhrian, Gholamali Karegar, (2019). 'Identifying the Relationship of Time Management and Creativity of Managers and Employees of theMinistry of Youth and Sports', , 2(6), pp.1-18. magiran.com/p2045539
محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر. "شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2 ،6 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2045539
Mohsen Kosari Pour ; Bahareh Khosravi Rad; Nafiseh Zare Fakhrian; Gholamali Karegar. "Identifying the Relationship of Time Management and Creativity of Managers and Employees of theMinistry of Youth and Sports", , 2, 6, 2019, 1-18. magiran.com/p2045539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال