ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه مظلومی سوینی، اکبر جابری، مهدی مرادی، جواد خزایی پول، (1398). بررسی تاثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، 19-38. magiran.com/p2045540
Farzaneh Mazloumi Sovini, Akbar Jaberi, Mehdi Moradi, Javad Khazaei Pool, (2019). Examining the effect of service quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement(Case study of sport tourists in Noshahr), , 2(6), 19-38. magiran.com/p2045540
فرزانه مظلومی سوینی، اکبر جابری، مهدی مرادی، جواد خزایی پول، بررسی تاثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1398؛ 2(6): 19-38. magiran.com/p2045540
Farzaneh Mazloumi Sovini, Akbar Jaberi, Mehdi Moradi, Javad Khazaei Pool, Examining the effect of service quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement(Case study of sport tourists in Noshahr), , 2019; 2(6): 19-38. magiran.com/p2045540
فرزانه مظلومی سوینی، اکبر جابری، مهدی مرادی، جواد خزایی پول، "بررسی تاثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2، شماره 6 (1398): 19-38. magiran.com/p2045540
Farzaneh Mazloumi Sovini, Akbar Jaberi, Mehdi Moradi, Javad Khazaei Pool, "Examining the effect of service quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement(Case study of sport tourists in Noshahr)", 2, no.6 (2019): 19-38. magiran.com/p2045540
فرزانه مظلومی سوینی، اکبر جابری، مهدی مرادی، جواد خزایی پول، (1398). 'بررسی تاثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، صص.19-38. magiran.com/p2045540
Farzaneh Mazloumi Sovini, Akbar Jaberi, Mehdi Moradi, Javad Khazaei Pool, (2019). 'Examining the effect of service quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement(Case study of sport tourists in Noshahr)', , 2(6), pp.19-38. magiran.com/p2045540
فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزایی پول. "بررسی تاثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2 ،6 ، 1398، 19-38. magiran.com/p2045540
Farzaneh Mazloumi Sovini; Akbar Jaberi; Mehdi Moradi; Javad Khazaei Pool. "Examining the effect of service quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement(Case study of sport tourists in Noshahr)", , 2, 6, 2019, 19-38. magiran.com/p2045540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال