ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد گشتاسبی، عبدالحمید احمدی، فهیمه نگین تاجی، کفایت نگین تاجی، (1398). مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، 65-76. magiran.com/p2045542
Mohammad Goshtasbi, Abdol Hammid Ahmadi, Fahimeh Negin Taji , Kefayat Negin Taji, (2019). A study on relationship between spiritual intelligence and empowerment in the organization of youth and sports Tehran, , 2(6), 65-76. magiran.com/p2045542
محمد گشتاسبی، عبدالحمید احمدی، فهیمه نگین تاجی، کفایت نگین تاجی، مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1398؛ 2(6): 65-76. magiran.com/p2045542
Mohammad Goshtasbi, Abdol Hammid Ahmadi, Fahimeh Negin Taji , Kefayat Negin Taji, A study on relationship between spiritual intelligence and empowerment in the organization of youth and sports Tehran, , 2019; 2(6): 65-76. magiran.com/p2045542
محمد گشتاسبی، عبدالحمید احمدی، فهیمه نگین تاجی، کفایت نگین تاجی، "مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2، شماره 6 (1398): 65-76. magiran.com/p2045542
Mohammad Goshtasbi, Abdol Hammid Ahmadi, Fahimeh Negin Taji , Kefayat Negin Taji, "A study on relationship between spiritual intelligence and empowerment in the organization of youth and sports Tehran", 2, no.6 (2019): 65-76. magiran.com/p2045542
محمد گشتاسبی، عبدالحمید احمدی، فهیمه نگین تاجی، کفایت نگین تاجی، (1398). 'مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، صص.65-76. magiran.com/p2045542
Mohammad Goshtasbi, Abdol Hammid Ahmadi, Fahimeh Negin Taji , Kefayat Negin Taji, (2019). 'A study on relationship between spiritual intelligence and empowerment in the organization of youth and sports Tehran', , 2(6), pp.65-76. magiran.com/p2045542
محمد گشتاسبی؛ عبدالحمید احمدی؛ فهیمه نگین تاجی؛ کفایت نگین تاجی. "مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2 ،6 ، 1398، 65-76. magiran.com/p2045542
Mohammad Goshtasbi; Abdol Hammid Ahmadi; Fahimeh Negin Taji ; Kefayat Negin Taji. "A study on relationship between spiritual intelligence and empowerment in the organization of youth and sports Tehran", , 2, 6, 2019, 65-76. magiran.com/p2045542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال