ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دربانی، ناصر تقی بیگلو، حمید قاسمی، محمد سررشته داری، (1398). طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، 89-106. magiran.com/p2045544
Hosein Darbani , Nasser Taghi Beygloo, Hammid Ghasemi, Mohammad Sarreshtehdari, (2019). Designing strategies for public sport in Zanjan province, , 2(6), 89-106. magiran.com/p2045544
حسین دربانی، ناصر تقی بیگلو، حمید قاسمی، محمد سررشته داری، طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1398؛ 2(6): 89-106. magiran.com/p2045544
Hosein Darbani , Nasser Taghi Beygloo, Hammid Ghasemi, Mohammad Sarreshtehdari, Designing strategies for public sport in Zanjan province, , 2019; 2(6): 89-106. magiran.com/p2045544
حسین دربانی، ناصر تقی بیگلو، حمید قاسمی، محمد سررشته داری، "طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2، شماره 6 (1398): 89-106. magiran.com/p2045544
Hosein Darbani , Nasser Taghi Beygloo, Hammid Ghasemi, Mohammad Sarreshtehdari, "Designing strategies for public sport in Zanjan province", 2, no.6 (2019): 89-106. magiran.com/p2045544
حسین دربانی، ناصر تقی بیگلو، حمید قاسمی، محمد سررشته داری، (1398). 'طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6)، صص.89-106. magiran.com/p2045544
Hosein Darbani , Nasser Taghi Beygloo, Hammid Ghasemi, Mohammad Sarreshtehdari, (2019). 'Designing strategies for public sport in Zanjan province', , 2(6), pp.89-106. magiran.com/p2045544
حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری. "طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2 ،6 ، 1398، 89-106. magiran.com/p2045544
Hosein Darbani ; Nasser Taghi Beygloo; Hammid Ghasemi; Mohammad Sarreshtehdari. "Designing strategies for public sport in Zanjan province", , 2, 6, 2019, 89-106. magiran.com/p2045544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال