ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رحیمی، محمدرضا صوفی، مهدی شریعتی فیض آبادی، (1398). ارتباط بین شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(5)، 101-112. magiran.com/p2045551
Mohammad Rahimi, Mohammadreza Soufi, Mahdi Shariati Feyzabadi , (2019). An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Asian Para Games and Demo-economic Factors, , 2(5), 101-112. magiran.com/p2045551
محمد رحیمی، محمدرضا صوفی، مهدی شریعتی فیض آبادی، ارتباط بین شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1398؛ 2(5): 101-112. magiran.com/p2045551
Mohammad Rahimi, Mohammadreza Soufi, Mahdi Shariati Feyzabadi , An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Asian Para Games and Demo-economic Factors, , 2019; 2(5): 101-112. magiran.com/p2045551
محمد رحیمی، محمدرضا صوفی، مهدی شریعتی فیض آبادی، "ارتباط بین شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2، شماره 5 (1398): 101-112. magiran.com/p2045551
Mohammad Rahimi, Mohammadreza Soufi, Mahdi Shariati Feyzabadi , "An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Asian Para Games and Demo-economic Factors", 2, no.5 (2019): 101-112. magiran.com/p2045551
محمد رحیمی، محمدرضا صوفی، مهدی شریعتی فیض آبادی، (1398). 'ارتباط بین شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(5)، صص.101-112. magiran.com/p2045551
Mohammad Rahimi, Mohammadreza Soufi, Mahdi Shariati Feyzabadi , (2019). 'An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Asian Para Games and Demo-economic Factors', , 2(5), pp.101-112. magiran.com/p2045551
محمد رحیمی؛ محمدرضا صوفی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی. "ارتباط بین شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی های پاراآسیایی 2010 گوانگجو". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 2 ،5 ، 1398، 101-112. magiran.com/p2045551
Mohammad Rahimi; Mohammadreza Soufi; Mahdi Shariati Feyzabadi . "An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Asian Para Games and Demo-economic Factors", , 2, 5, 2019, 101-112. magiran.com/p2045551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال