ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول نوروزی سیدحسینی، هاشم کوزه چیان، فروغ فتاحی مسرور، صلاح دستوم، (1397). ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(4)، 37-56. magiran.com/p2045556
Rasul Norouzi Seyed Hosseini , Hashem Koozehchian, Forugh Fattahi Masrour, Sallah Dastoom, (2019). The Relationship between the Coaches’ Perception of Power Sources and Satisfaction of the Iranian Elite Judo Players, , 1(4), 37-56. magiran.com/p2045556
رسول نوروزی سیدحسینی، هاشم کوزه چیان، فروغ فتاحی مسرور، صلاح دستوم، ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1397؛ 1(4): 37-56. magiran.com/p2045556
Rasul Norouzi Seyed Hosseini , Hashem Koozehchian, Forugh Fattahi Masrour, Sallah Dastoom, The Relationship between the Coaches’ Perception of Power Sources and Satisfaction of the Iranian Elite Judo Players, , 2019; 1(4): 37-56. magiran.com/p2045556
رسول نوروزی سیدحسینی، هاشم کوزه چیان، فروغ فتاحی مسرور، صلاح دستوم، "ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 1، شماره 4 (1397): 37-56. magiran.com/p2045556
Rasul Norouzi Seyed Hosseini , Hashem Koozehchian, Forugh Fattahi Masrour, Sallah Dastoom, "The Relationship between the Coaches’ Perception of Power Sources and Satisfaction of the Iranian Elite Judo Players", 1, no.4 (2019): 37-56. magiran.com/p2045556
رسول نوروزی سیدحسینی، هاشم کوزه چیان، فروغ فتاحی مسرور، صلاح دستوم، (1397). 'ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(4)، صص.37-56. magiran.com/p2045556
Rasul Norouzi Seyed Hosseini , Hashem Koozehchian, Forugh Fattahi Masrour, Sallah Dastoom, (2019). 'The Relationship between the Coaches’ Perception of Power Sources and Satisfaction of the Iranian Elite Judo Players', , 1(4), pp.37-56. magiran.com/p2045556
رسول نوروزی سیدحسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم. "ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1 ،4 ، 1397، 37-56. magiran.com/p2045556
Rasul Norouzi Seyed Hosseini ; Hashem Koozehchian; Forugh Fattahi Masrour; Sallah Dastoom. "The Relationship between the Coaches’ Perception of Power Sources and Satisfaction of the Iranian Elite Judo Players", , 1, 4, 2019, 37-56. magiran.com/p2045556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال